มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เราคือ นักพิทักษ์สิทธิมนุษชน ที่แสวงหา ความเป็นธรรม และศักดิ์ศรี ให้กับทุกคน ภายใต้รัฐธรรมนูญ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เรามีประสบการณ์หลายสิบปีในการต่อสู้กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม Cross Cultural Foundation
ขอบเขตงานของเรา

การผลักดัน

เราทำงานกับผู้ออกกฎหมาย สื่อ และสาธารณะเพื่อพัฒนาและผลักดันนโยบายที่ปกป้องคนจากการกระทำโดยมิชอบและไร้มนุษยธรรม เช่น การซ้อมทรมานและการบังคับสูญหาย

ดำเนินคดี

เราให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านกฎหมายแก่เหยื่อของการซ้อมทรมาน การบังคับสูญหาย และการละเมิดโดยผู้มีอำนาจ เราช่วยเหลือครอบครัวของเหยื่อด้วย

การให้ความรู้

เราสื่อสารกับสาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น ศิลปะ ภาพยนตร์ การจัดงาน และเวทีเสวนาที่ให้ข้อมูล เพื่อให้ความรู้ผู้คนเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายของพวกเขาและเปิดโปงการใช้อำนาจในทางมิชอบ

ห้องสมุดคดี

แถลงการณ์

วีดีโอ