ห้องสมุดคดี

ห้องสมุดคดี

ห้องสมุดคดีของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความเคลื่อนไหว คดีความด้านสิทธิมนุษยชน ของบุคคล และกลุ่มบุคคล ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งที่เกิดขึ้นจากการประสานงานช่วยเหลือโดยตรงจากทางมูลนิธิ และหน่วยงานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประชาชนคนไทย และในระดับนานาชาติ
เหตุการณ์ตากใบ

เหตุการณ์ตากใบ

19 ตุลาคม 2008

Somchay Nilapaijit

สมชาย นีละไพจิตร

8 ตุลาคม 2009

Porlajee Rakchongcharoen

พอละจี รักจงเจริญ

30 มกราคม 2013

Wanchalearm Satsaksit

วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

12 มิถุนายน 2020