เราคือใคร

เราคือใคร

จากจุดเริ่มต้นในเมียนมาร์จนถึงภารกิจในวันนี้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ต่อสู้เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติในระบบยุติธรรมมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ

CrCF Team
เราทำงานให้ใคร
เราทำงานกับนักกิจกรรมทางการเมือง ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และชุมชนชายขอบ

เราทำงานให้เหยื่อและผู้รอดชีวิตจากการซ้อมทรมาน การบังคับสูญหาย และการใช้อำนาจในทางมิชอบโดยผู้มีอำนาจ

บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้แก่นักกิจกรรมทางการเมือง ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ประชากรที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ เช่น ชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและชาติพันธุ์ สตรี และชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ และในบางครั้งยังรวมไปถึงบุคคลที่อยู่ในสถานที่และเวลาที่ผิดหรือผู้ที่ถูกรัฐกระทำโดยไม่ตั้งใจ

เรายังช่วยเหลือและทำงานให้กับสมาชิกครอบครัวของเหยื่อ ซึ่งหลายคนในนั้นได้กลายมาเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแนวหน้า

CrCF Team

วิสัยทัศน์

เราทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากความหวาดกลัว การเลือกปฏิบัติ และการกดขี่

พันธกิจ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ทำงานกับหลากหลายภาคส่วนของสังคมเพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยนชนและแสวงหาความยุติธรรมแด่ผู้ที่ถูกกดขี่

คุณค่า

อุดมการณ์หลักสี่ประการที่เป็นแนวทางให้กับงานของเรา

ความเท่าเทียม

คนทุกคนสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเคารพ ไม่ควรมีผู้ใดต้องเดือดร้อนจากการเลือกปฏิบัติทางเศรษฐกิจหรือการเมือง

ความยุติธรรมทางกฎหมาย และกระบวนการทางกฎหมาย

กฎหมายต้องเป็นธรรม และบังคับใช้กับทุกคนอย่างเป็นธรรม

การแสดงความรับผิดชอบของรัฐ

รัฐมีบทบาทในการปกป้องประชาชนทุกคนและพิทักษ์รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา เราเรียกร้องให้รัฐแสดงความรับผิดชอบ

มนุษยชาติ

คนเรามีแนวโน้มที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและเลือกความยุติธรรม เราทำงานเพื่อประสานช่องว่างทางวัฒนธรรมที่ทำให้เราไม่เข้าใจกัน

ขอบเขตงานของเรา

เราใช้วิธีการที่เป็นระบบในการทำงานของเรา

เราได้ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของเราเป็นเวลาหลายปี เพื่อให้แต่ละส่วนปรับปรุงส่วนอื่นๆ เพื่อสร้างกระแสตอบรับเชิงบวก

การผลักดัน

เราทำงานกับผู้ออกกฎหมาย สื่อ และสาธารณะเพื่อพัฒนา และผลักดันนโยบายที่ปกป้องคนจากการกระทำโดยมิชอบ และไร้มนุษยธรรม เช่น การซ้อมทรมาน และการบังคับสูญหาย

การดำเนินคดี

เราให้ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนด้านกฎหมายแก่เหยื่อของการซ้อมทรมาน การบังคับสูญหาย และการละเมิดโดยผู้มีอำนาจ เราช่วยเหลือครอบครัวของเหยื่อด้วย

การให้ความรู้

เราสื่อสารกับสาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น ศิลปะ ภาพยนตร์ การจัดงาน และเวทีเสวนาที่ให้ข้อมูล เพื่อให้ความรู้ผู้คนเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายของพวกเขา และเปิดโปงการใช้อำนาจในทางมิชอบ

บริจาค

ให้มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โดยการติดต่อเราทางอีเมล์