Cross Cultural Foundation

Cross Cultural Foundation

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

" มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มีภาพฝันว่าประชาชนทุกกลุ่ม มีวัฒธนธรรมด้านสิทธิมนุษยชนที่เข็มแข็ง สามารถเข้าถึงความยุติธรรม ได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน และอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย บนพื้นฐานของวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง "

ห้องสมุดคดี (Case Library)