[:th]CrCF Logo[:]

แถลงการณ์ 46 องค์กรภาคประชาสังคม ต่อกรณีที่รัฐไทยส่ง 3 ผู้ลี้ภัยพม่า กลุ่ม PDF ให้กับเผด็จการทหารเมียนมา

Share

แถลงการณ์ 46 องค์กรภาคประชาสังคมต่อกรณีที่รัฐไทยผลักดันผู้ลี้ภัยของกองกําลังปกป้องประชาชนให้กับเผด็จการทหารเมียนมา

คณะเผด็จการทหารเมียนมาที่ขึ้นสู่อํานาจโดยการรัฐประหาร ยึดอํานาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ทําลาย การยืนยันถึงอํานาจสูงสุดของประชาชนชาวเมียนมาทั้งปวงแทนที่จะเป็นรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ หรือ National Unity Government: NUG ที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่สนับสนุนอุดมการณ์ประชาธิปไตย รายงานจากสมาคมช่วยเหลือนักโทษ การเมืองระบุว่า ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 มีประชาชนถูกจับกุมคุมขัง รวมทั้งสิ้น 21,300 คน และถูกสังหารไปแล้ว กว่า 3,229 นับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาชนเมียนมาได้รวมกลุ่มก่อตั้งกองกําลังปกป้องประชาชน (People Defense Force :PDF) ขึ้นเพื่อต่อต้านการ รัฐประหารของเผด็จการทหารเมียนมา ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 สํานักข่าวหลายแห่งของเมียนมารายงาน ตรงกันว่าหน่วยงานภาครัฐ โดยสํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ของไทยได้ทําการจับกุมทหารของกองกําลัง ปกป้องประชาชน (People Defense Force: PDF) ที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารของคณะเผด็จการทหารเมียนมาจํานวน 3 นาย ให้กับคณะเผด็จการทหารเมียนมาผ่านการส่งมอบตัวให้กับกองกําลังพิทักษ์ชายแดน (Border Guard Force: BGF) ที่ ด่านชายแดนไทย – เมียนมา ปัจจุบันพบทราบว่าทั้ง 3 รายถูกส่งตัวให้กับคณะเผด็จการทหารเมียนมาแล้ว

ทหารจากกองกําลัง PDF ทั้ง 3 นาย ได้แก่ นาย โก ฮา (Ko Thiha) อายุ 38 ปี นาย เต็ด เนย์ วุน (Htet Nay Wun) อายุ 31 ปี และนาย ซอ เพียว เลย์ (Saw Phyo Lay) อายุ 26 ปี เดินทางเข้ามาที่อําเภอแม่สอดเพื่อการรักษาพยาบาลเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2566 และถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัว ณ จุดตรวจ ต่อมาพบว่าทั้งสามคนถูกส่งตัวให้กับ ทหารที่เรียกว่าBorder Guard Force: BGF ใกล้กับด่านพรมแดนเมียนมา Ingyin Myaing แม่น้ําเมย อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

องค์กรภาคประชาชนที่มีรายนามด้านล่างนี้ เห็นว่าการส่งตัวทหารทั้ง 3 นายของ PDF ที่เข้ามารักษาตัวในฝั่งไทยไปให้กับกองกําลัง BGF ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองทัพเมียนมาซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพวกเขาทั้งที่รู้ว่ามีโอกาสอย่างยิ่งยวดที่พวกเขาจะต้องประสบภยันตรายแก่ชีวิตทั้งการซ้อมทรมานและการถูกประหัตประหารนั้นเป็นการกระทําที่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายได้มี ผลบังคับใช้ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

อันเป็นผลจากการเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการ ทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (UNCAT) โดยในมาตรา 13 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า “ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขับไล่ ส่งกลับ หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้าม แดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้น จะไปตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกกระทําทรมาน ถูกกระทําการที่ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือถูกกระทําให้สูญหาย”

เหตุเพราะรู้อย่างชัดแจ้งตั้งแต่ต้น ว่าทหารฝ่าย PDF คือกองกําลังที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับการกระทําอย่างโหดเหี้ยม ทารุณและบ้าคลั่งต่อประชาชนของเผด็จ การทหารเมียนมานอกจากนั้นแล้ว ปฏิบัติการของทางการไทยเช่นนี้ ยังถือว่าเป็นการกระทําที่ขัดกับหลักกฎหมาย สากลว่าด้วยการไม่ส่งกลับไปพบเจอกับภยันตราย (Non – Refoulment)

นอกจากนี้และอาจจะเข้าข่ายเป็นการขัดขวางไม่ให้ผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย สงครามตามอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 3 (Geneva Convention III) ในมาตรา 13 – 16 ที่ให้ความสําคัญต่อการคุ้มครอง โดยทั่วไปต่อเชลยศึกที่เชลยศึกต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม ละเว้นการเลือกปฏิบัติ การแก้แค้นและได้รับ การดูแลรักษาทางการแพทย์โดยไม่มีค่ารักษา ดังนั้นการกระทําในครั้งนี้ของเจ้าหน้าที่ไทยจึงอาจเป็นการกระทําที่เข้าข่ายอาชญากรรมสงคราม เนื่องด้วยบ่งชี้ได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนคณะเผด็จการทหารเมียนมา องค์กรภาคประชาสังคมขอเรียกร้องและข้อกล่าวประณามไปยังรัฐบาลและหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. รัฐไทยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ต้องไม่ขับไล่ ส่งกลับ หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บุคคลนั้นจะไปตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกกระทําทรมาน ถูกกระทําการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายี ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือถูกกระทําให้สูญหาย และต้องยุติการส่งกองกําลังปกป้องประชาชนและ ประชาชนที่ต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมากลับประเทศต้นทางทันที
 2. เรียกร้องให้บังคับใช้ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและ ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลําเนาได้โดยเร็วเพื่อระบุบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองอันเนื่องมาจากภยันตรายจากประเทศต้นทางโดยเร็ว
 3. รัฐต้องเคารพต่อหลักการห้ามผลักดันไปเผชิญอันตราย (Non-Refoulement) ซึ่งกําหนดพันธกรณีแก่ รัฐผู้รับ (Host state) ไม่สามารถผลักดันผู้อพยพ (Refugees) หรือ ผู้แสวงหาแหล่งพักพิงหรือลี้ภัย (Asylum seekers) กลับออกไป ได้ทันที หากว่าการผลักดันนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือเสรีภาพของผู้นั้น
 4. รัฐบาลไทยต้องชี้แจงต่อสาธารณะเรื่องหลักเกณฑ์พิจารณาการผลักดันกองกําลังปกป้องประชาชนทั้งสามนาย ให้ประชาชนทราบ เนื่องจากกรณีนี้ได้รับความสนใจทั้งในประต่างประเทศและต้องให้คํามั่นที่จะไม่ละเมิดต่อกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศโดยเด็ดขาด
 5. รัฐไทยต้องเร่งสอบสวนตรวจสอบการผลักดันกองกําลังปกป้องประชาชนทั้งสามนายว่าเป็นการละเมิดต่อ กฎหมายและพันทุกรณีระหว่างประเทศหรือไม่และพบว่ามีการกระทําการละเมิดต่อกฎหมายต้องมีบทกําหนดโทษโดยเคร่งครัด

แด่สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และประชาธิปไตย
เครือข่ายภาคประชาสังคมติดตามสถานการณ์เมียนมา
13 เมษายน 2566

ลงนามรายองค์กร Organizational endorsement

 1. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) แห่งชาติ NGO Coordinating Committee on Development (NGO-COD) Thailand
 2. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคเหนือ Northern NGO Coordinating Committee on Development (NGO-COD)
 3. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน North-Eastern NGO Coordinating Committee on Development (NGO-COD)
 4. มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล Legal Status Network Foundation (LSNF)
 5. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) Human Rights and Development Foundation (HRDF)
 6. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม Cross Culture Foundation
 7. มูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี Peace Way Foundation
 8. มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า (มรพ.) Thai Allied Committee with Desegregated Burma Foundation (TACDB)
 9. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เพื่อสังคม (มอส.) Thai Volunteer Service Foundation (TVS)
 10. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ Foundation for AIDS Rights
 11. มูลนิธิรักษ์ไทย Rak Thai Foundation
 12. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ Foundation for Labour and Employment Promotion (HomeNet
  Thailand)
 13. มูลนิธิเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) Human Settlement Foundation (HSF)
 14. เครือข่ายสลัม 4 ภาค 4 Regions Slum Network
 15. กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น Friends Of The Homeless, Khon Kaen
 16. เครือข่ายเสียงเยาวชน จ.ขอนแก่น (Khon Kaen Voice of Youth (KK-VoY)
 17. เครือข่ายนักรบผ้าถุงจะนะ Pha-thung Warrior Network, Chana
 18. มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ จะนะ สงขลา Lan Hoi Siab Community University, Chana, Songkhla
 19. โครงการอาหารปันรัก สงขลา Pun Rak Food Sharing Project
 20. กลุ่มปฏิบัติการชุมชนเมืองอีสาน I-san Urban Community Action (I-San UrComAct.)
 21. เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล Satun Provincial Development Plan Monitoring Group
 22. สมาคมพราว Proud Association
 23. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน Human Rights Lawyers Association (HRLA)
 24. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) Campaign for Popular Democracy (CPD)
 25. คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 The Relatives’ Committee of May 1992 Heroes
 26. สถาบันสังคมประชาธิปไตย Social Democracy Institute
 27. ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย Young People for Social Democracy, Thailand (YPD)
 28. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) Union For Civil Liberty (UCL)
 29. กลุ่มดาวดิน (Dao Din)
 30. กลุ่มสนับสนุนสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรมและเท่าเทียม A Know Network of Activities Circle Key (KNACK)
 31. North Activist Community (CAN)
 32. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (Young Leadership Network for Social Change)
 33. เครือข่ายนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย Activist Network for Democracy (A.N.D.)
 34. สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม Society of young social innovators (SYSI)
 35. People Go Network
 36. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ Campaign for Public Policy on Mineral Resources (PPM)
 37. กลุ่มเสรีภาพแม่น้ําโขง The Mekong Butterfly
 38. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน Community Resources Center: CRC
 39. เสมสิกขาลัย Spirit in Education Movement (SEM)
 40. คณะทํางานติดตามความรับผิดชอบการลงทุนข้ามพรมแดน ETOs Watch Coalition
 41. เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ The Coalition for the Rights of Refugees and Stateless Persons (CRSP)
 42. สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม Just Economy and Labor Institute
 43. มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)
 44. เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ Migrant Working Group (MWG)
 45. Burma Concern
 46. Friends Against Dictatorship (FAD)

ลงนามรายบุคคล Individual endorsement

 1. สมศักดิ์ บุญมาเลิศ somsak boonmarlert
 2. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ Saranarat Kanjanavanit
 3. 3. ภาสกร อินทุมาร Pasakorn Intoo-Marn
 4. จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ Jutamas Srihutthaphadungkit
 5. ศศิประภา ไร่สงวน Sasiprapa Raisanguan
 6. สุภาภรณ์ มาลัยลอย Supaporn malailoy
 7. ศิริพร ฉายเพ็ชร Siriphorn Chaiphet
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab