[:th]CrCF Logo[:]

เอกสารแปล แถลงการณ์ยูเอ็น การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) กับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

Share

คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้เผยแพร่ แถลงการณ์ ต้นฉบับ ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020 เรื่อง การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) กับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 19 กำลังคุกคามทำให้ระบบบริการสุขภาพมีงานท่วมท้นและสร้างผลกระทบเลวร้ายทั่วโลกในทุกด้านของชีวิต –  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม การศึกษา และการผลิตอาหาร คนหลายหมื่นคนเสียชีวิต โดยในจำนวนนี้รวมถึงแพทย์และพยาบาล ที่ทำหน้าที่รักษาพยาบาลในแนวหน้า คนหลายคนต้องตกงาน และการดำรงชีวิตตกอยู่ในอันตราย เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของไวรัส ดังเช่น “มาตรการปิดเมือง” (lockdowns) โรงเรียนถูกปิดในหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบ  ผู้คนไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมสำคัญทางวัฒนธรรมและชุมชนได้ เช่น พิธีกรรมทางศาสนา งานแต่งงาน และงานศพ  ในตอนต้นของแถลงการณ์นี้ คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงขอแสดงความเห็นใจไปยังเหยื่อของการแพร่ระบาด รวมถึงครอบครัว ตลอดจนชุมชนในวงกว้างที่บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิก อ่านรายงานฉบับแปลภาษาไทยได้ที่

TH ESCR guielines on COVID 19 (1)

คำแปลจัดทำโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน แห่งองค์การสหประชาชาติ

มีประเด็นที่เกี่ยวกับการรับมือการแพร่ระบาดในไทย เช่น

“การระบาดใหญ่ส่งผลกระทบด้านลบอย่างมากต่อการใช้สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิทางด้านสุขภาพของกลุ่มผู้มีความเปราะบาง ดังที่จะกล่าวต่อไปด้านล่างนี้ รัฐบาลของประเทศต่างๆ มีพันธกรณีในการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันหรืออย่างน้อยบรรเทาผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ การที่รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามกรอบของสิทธิมนุษยชนมีความเสี่ยงชัดเจนว่ามาตรการต่าง ๆ จะละเมิดสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนเพิ่มความทุกข์ยากให้กับกลุ่มคนชายขอบ ไม่ควรมีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อต่อสู้กับการระบาดใหญ่[1] สถานการณ์เช่นนี้ทำให้คณะกรรมการฯ ออกแถลงการณ์นี้เพื่อเน้นย้ำถึงผลกระทบที่สำคัญที่สุดของการแพร่ระบาดต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเพื่อเสนอแนะแนวทางให้กับรัฐต่าง ๆ ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในลักษณะที่สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศ”

* แถลงการณ์ฉบับนี้ถูกรับรองโดยคณะกรรมการ ฯ ในวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020

[1] ดู คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, แถลงการณ์เกี่ยวกับการให้คำมั่นว่าจะไม่มีผู้ใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง (statement on the pledge to leave no one behind): กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) (E/C.12/2019/1)

TAG

RELATED ARTICLES