[:th]CrCF Logo[:]

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทำข่าวงาน“วันสิทธิเด็กสากล ครั้งที่4” A DAY FOR CHILDREN RIGHTS ประจำปี วันที่ 20พย. 2561 จังหวัดปัตตานี

Share

poster child rights day
จากสถานการณ์เด็กจังหวัดชายแดนใต้ใน ปี 2547 จนถึงปัจจุบันหากมองจากตัวเลข และสถิติที่แต่ละหน่วยงานได้แสดงให้เห็นแนวโน้มสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีต่อเด็กดีขึ้น  แต่หากเรามองผ่านห้วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ได้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กมาอย่างยาวนานและเพิ่มความซับซ้อนยุ่งยากมากยิ่งขึ้นจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมากว่า 15 ปี     ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสิทธิในการมีชีวิตรอด เพราะความรุนแรงได้ทำให้เด็กจำนวนหนึ่งเสียชีวิตจำนวน 238 คน ได้รับบาดเจ็บจำนวน 1,151 คน พิการจำนวน 36 คนและต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าจำนวน  6,998 คน  ซึ่งเกิดจากการกระทำของกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่และเจ้าหน้าที่รัฐ  บางส่วน อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเพราะความไม่ปลอดภัยหรือการย้ายตามผู้ปกครอง  เด็กจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาสในการได้รับโอกาสในการพัฒนา โดยเฉพาะการศึกษาซึ่งก็มีหลายปัจจัย เช่นปัญหาความปลอดภัยของครูผู้สอน การถูกตีตราในโรงเรียนในกรณีของเด็กในครอบครัวกลุ่มเคลื่อนไหว และ ความหวาดกลัวจากสถานการณ์ความไม่สงบและการถูกบังคับให้แต่งงานในวัยเด็ก นอกจากนี้ยังมีเด็กบางส่วนที่ถูกใช้แสวงประโยชน์จากการไปมีส่วนร่วมทางการทหารจนกระทั่งเด็กจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เครือข่ายปกป้องเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดงานโครงการวันสิทธิเด็กสากลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กสากลตั้งแต่ปีพ.ศ.2558  ในปีนี้เป็นการจัดโครงการ“วันสิทธิเด็กสากล ครั้งที่4” A DAY FOR CHILDREN RIGHTS ประจำปีพ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างการตระหนักรู้ด้านสิทธิเด็กให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปกป้องและคุ้มครองเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเป็นการสร้างพื้นที่ให้ เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างปกป้องตนเองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ และพื่อให้เด็กได้สื่อสารผ่าน บทความการสัมภาษณ์ การรายงานข่าว ไปยังสาธารณะผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และสื่อกระแสหลักและสื่อกระแสรอง ทางเครือข่ายใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กทิศทางการแก้ปัญหาด้านเด็กในพื้นที่ ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กทิศทางการแก้ปัญหาด้านเด็กในพื้นที่ ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมพิมพ์มาดา1 โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานีโดยมีรายละเอียดกำหนดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย
โครงการวันสิทธิเด็กสากลปัตตานี2018

กำหนดการ
กำหนดการวันสิทธิเด็กสากล2018

TAG

RELATED ARTICLES