[:th]CrCF Logo[:]

เสวนาออนไลน์ 16 ปี ภาวะฉุกเฉินของประเทศไทย จากจังหวัดชายแดนใต้สู่การจัดการโควิด-19

Share

ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ “16 ปี ภาวะฉุกเฉินของประเทศไทย จากจังหวัดชายแดนใต้ สู่การจัดการโควิด-19” (16 Years of the Emergency Decree: From the Southern Border Provinces to COVID-19) ถ่ายทอดสดทาง Facebook มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross-Cultural Foundation หรือ CrCF) (ภาษาอังกฤษ) และเพจ The Reporters (ภาษาไทย)

– ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตั้งแต่ปี 2563 และสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2548
– การประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งใช้มาแล้วถึง 16 ปี
– การใช้มาตรการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในพื้นที่หรือไม่?

ครบรอบ 16 ปีการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินนี้ กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน (หรือ APHR), มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF), คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurist หรือ ICJ) และ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ร่วมเสวนา
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการ นักกฎหมาย ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่รัฐ และนักการทูต ระดมความคิดระบบกฎหมายสำหรับสถานกาณ์ฉุกเฉินของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นไปตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือไม่? และจะมีแนวทางในการผลักดันการปฏิรูปกฎหมายสำหรับสถานกาณ์ฉุกเฉินเป็นไปในทิศทางใด