ศูนย์ศึกษาสันติภาพ และความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันสิทธิมนุษยชน และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  Deep South Watch และมูลนิธิผสานวัฒนรรม จึงเห็นว่าการจัดระดมความคิด และสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อปรากฎการณ์ความรุนแรง เพื่อเน้นย้ำแนวทางสันติวิธี และการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมือง จึงจะจัดให้มีเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง สันติภาพ จชต. : โอกาสการขยายตัวของความรุนแรง และบทบาทคนนอก ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม  2562  ในเวลา 9.00- 13.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  1. ทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ และความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ ในระดับนโยบาย แนวคิด และการปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการพูดคุยสันคิภาพ และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ จากหลายมุมมอง ทั้งทางด้านสันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการเมือง รวมทั้งจากผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม 
  2. ระดมข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล พรรคการเมือง ภาคประชาสังคม งานวิจัย และวิชาการ รวมทั้งฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ และ 
  3. เผยแพร่ความคิดความเห็นที่รอบด้าน ในเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อสื่อมวลชน และสาธารณะชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มบทบาทของประชากรในประเทศไทยทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันการแก้ไขความขัดแย้ง แนวทางสันติวิธี

ผู้จัดฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมในงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง สันติภาพจชต.: โอกาสการขยายตัวของความรุนแรงและบทบาทคนนอก ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม  2562  ในเวลา 9.00- 13.00 น.ห้องจุมภฏ-พันธ์ทิพย์  อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี ชั้น 4  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0
1
2
3
4