ใบแจ้งข่าว

ศาลแพ่งพิพากษา  ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตใน
ระหว่างฝึกเกิดจากการประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่
ของครูฝึก ให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่มารดาและภรรยา

คดีระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก (มารดา) โจทก์ที่ 1
นางสาวธัญญารัตน์  วรรณสถิตย์  (ภรรยา)  โจทก์ที่  2  ฟ้อง
กองทัพบก จำเลย  เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559
จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก
หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  (UKBT)  รุ่นที่  11
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการ
ทดสอบความสามารถโดยการว่ายน้ำ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็น
หัวหน้าครูฝึกมีหน้าที่กำกับดูแลการฝึก ถูกกล่าวหาว่าขณะเกิดเหตุ
ร้อยตรีสนานได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำ
โดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังที่ร่างกายจะรับได้
เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระเป็นเวลานาน
โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลยไม่เข้าช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งได้อ่าน คำพิพากษาว่า  ร้อยเอกหัวหน้าชุดครูฝึกว่ายน้ำหลักสูตร ทหารมหาดเล็กที่ 11 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกองทัพบก จำเลย ได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่อ อันเป็นการกระทำ ละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย โดยให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งสอง

จากการสืบพยานโจทก์และจำเลยศาลรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า
ในวันเกิดเหตุผู้ตายมีอาการเหนื่อยและอ่อนล้าไม่สามารถว่ายน้ำต่อไปได้
เมื่อผู้ตายเอามือเกาะขอบสระ หัวหน้าชุดครูฝึก กลับใช้เท้าเขี่ยให้ว่ายน้ำต่อ
และใช้เชือกสายชูชีพฟาดไปที่ร่างกายของผู้ตายจริงเพื่อให้ผู้ตายว่ายน้ำ
ต่อไปประกอบกับผลการตรวจศพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ “ร้อยตรีสนานฯ
เสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลว สันนิษฐานผ่านการจมน้ำ
เป็นผลโดยตรงมาจากการจมน้ำ” จากการตรวจสภาพศพภายนอก
พบรอยถลอกเป็นเส้นที่บริเวณเอวด้านหลังเหนือ สะโพก ๒ เส้น ขนาด
๒ เซนติเมตร ๓ เซนติเมตร ที่ตัวร้อยตรีสนานศาลจึงรับฟังได้ว่าหัวหน้าชุดครูฝึก
ได้ใช้เชือกฟาดไปที่ร่างกายของผู้ตายจริง

โดยผู้ตายรับราชการทหารต้องมีวินัยที่จะต้องเชื่อฟัง
และปฏิบัติตามคำสั่งของครูฝึกหรือผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
หากไม่มีการปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ  จึงเป็นเหตุให้ผู้ตาย
มีความเคร่งครัดจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวและเพื่อให้ผ่าน
หลักสูตรดังกล่าว หัวหน้าชุดครูฝึกรายนี้ได้ฝึกทหารต่างๆมาหลาย
หลักสูตร ย่อมที่จะทราบว่าบุคคลแต่ละคนมีขีดความสามารถหรือ
ศักยภาพไม่เท่ากัน  เมื่อเป็นหัวหน้าครูฝึกย่อมมีอำนาจจะตัดสินใจ
สั่งให้ยุติการว่ายน้ำได้ แต่พฤติกรรมยังบังคับให้ผู้ตายว่ายน้ำต่อไป
เมื่อเห็นว่าผู้ตายอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะว่ายน้ำต่อไปได้
จนเป็นเหตุให้ผู้ตายจมน้ำและถึงแก่ความ  อันเป็นการกระทำโดย
ประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่ของ หัวหน้าชุดครูฝึกรายนี้
ซึ่งถือเป็นการกระทำละเมิด

จำเลยกระทำการละเมิดต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕
วรรค ๑

หัวหน้าชุดครูฝึกรายนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดของจำเลย
กระทำละมิดในการปฏิบัติหน้าที่จำเลยจึงต้องรับผิดจากโจทก์ทั้งสอง
โดยให้ชดใช้สินไหมทดแทนอันได้แก่ ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ
ค่าขาดแรงงาน  เป็นจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนที่ฟ้องร้องขอให้
ชดใช้

                 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มักมีข่าวการใช้ความรุนแรงใน
กองทัพบกหรือการกระทำในลักษณะของการละเมิดศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ที่ผู้บังคับบัญชาทหาร ครูฝึกหรือรุ่นพี่กระทำต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทหารเกณฑ์ หรือรุ่นน้อง รวมทั้งความรุนแรงต่อ
ผู้ต้องขังที่เกิดขึ้นในเรือนจำทหาร จนถึงขั้นเสียชีวิตหลายราย
จนผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพบกได้มีคำสั่งไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวอีก

ในการฟ้องคดีนี้ มารดาและภรรยาของร้อยตรีสนาน (ผู้เสียชีวิต)
ซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องกองทัพบกคดีนี้ นอกจากมีความประสงค์เรียก
ค่าเสียหายแล้ว     ต้องการให้เป็นบรรทัดฐานเพื่อให้กองทัพบก
ตระหนักและปรับปรุงแก้ไขระบบการฝึกทหารให้มีมาตรฐาน
ในการดูแลความปลอดภัยแก่ทหารผู้เข้ารับการฝึกด้วย
โดยกองทัพต้องกำกับดูแลทหารทุกระดับไม่ให้ใช้ความรุนแรง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียดังเช่นกรณีร้อยตรีสนานอีก
การฝึกทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะให้มีความแข็งแรง
เข้มเข็งนั้นย่อมกระทำได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้เข้ารับการฝึก
ไม่ว่าหลักสูตรใดๆ ก็ตาม