สภาผู้แทนฯ มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย ที่วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมในวันพุธที่ผ่านมา

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 287 ไม่เห็นด้วย 1 งดออกเสียง 1 กฎหมายจะถูกส่งไปให้นายกนำขึ้นทูลเกล้าฯ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายหลังจากนั้น 120 วัน

The House of Representatives approved the draft Act on Prevention of Torture and Disappearance that the Senate made an amendment on Wednesday. With 287 votes of approval, 1 disapproval, 1 abstention, the law will be sent to the Prime Minister to present to His Majesty the King. And when published in the Government Gazette, it will come into force as law after 120 days.