[:th]CrCF Logo[:]
[:th]บทเรียนประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณะสุข ในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล[:]

หนังสือ บทเรียนประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณะสุข ในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

Share

การถอดบทเรียนประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลครั้งนี้ ดําเนินการถอดบทเรียนเฉพาะช่วงเวลาตําเนินโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2564 โดยการ สนับสนุนของสํานักสนับสนุนสุขภาวะกลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะ (สํานัก 9) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วัตถุประสงค์การถอดบทเรียนครั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้จากประสบ การณ์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล นําองค์ความรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะนี้ไปเผยแพร่แก่ผู้ที่มีความสนใจนําไปประยุกต์ใช้ต่อยอดการจัดทําและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นปัญหาอื่น

วิธีการถอดบทเรียน ใช้ตามวิธีการถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง (story telling) ซึ่งเป็นการปลดปล่อยความรู้ที่ฝังลึก (tacit knowledge) ภายใต้บริบท ที่จําเพาะเจาะจงทั้งในเชิงประเด็น เนื้อหา และตัวละครที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ ดําเนินงานและผลที่ได้จึงมีความจําเพาะสูงเฉพาะในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลเท่านั้น

ขอบเขตเนื้อหาการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 1. บทนํา 2. ประสบการณ์ ขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ 3. ประสบการณ์ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที 4. แกนนํา และเครือข่ายผู้มีปัญหาสถานะบุคคลร่วมขับเคลื่อน และ 5. ทิศทางใน อนาคตของการขับเคลื่อนนโยบายในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล และ 6. บทสรุป

คณะผู้เขียนตระหนักเสมอว่า การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลที่ผ่านมาสําเร็จได้ เพราะไม่ใช่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ (พอช.) เพียงองค์กรเดียว แต่เป็นเพราะภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง แกนนําและเครือข่าย ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ศปส. พชช. เป็นเพียงเจ้าของประเด็นปัญหาทําหน้าที่ ผู้ชงเรื่อง เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย ทําหน้าที่เกาะ ติด กระตุ้น เฝ้าคอยติดตามอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณ องค์กรภาคีเครือข่าย ผู้แทนเครือข่าย หมอชายแดน ครู โรงเรียนชายแดน และหน่วยบริการต่างๆ ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายสิทธิขั้น พื้นฐานด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล กลุ่มคนจีนโพ้นทะเล และเด็กนักเรียนรหัส G ขอขอบคุณคณะกรรมการกําหนดแนวทางปฏิบัติตาม มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ที่รับข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง นําไปขับเคลื่อนต่อด้วยการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นําไปเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา และอนุมัติ ขอขอบคุณคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย (Core Team) ที่ปรึกษา และนักวิชาการร่วมขับเคลื่อน เป็นต้น

สุดท้าย ขอขอบคุณสำนักสนับสนุนสุขภาวะกลุ่มประชากรเฉพาะ (สํานัก 9) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้การ สนับสนุนดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สนับสนุนทั้งทรัพยากร ดําเนินงาน องค์ความรู้/วิชาการ การประสานงานหน่วยงานรัฐและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย สสส. ที่ได้ร่วมสนับสนุน

วิวัฒน์ ตาม และ ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ 1 กุมภาพันธ์ 2565

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [10.43 MB]