ชุมชนบ้านบางกลอยล่าง-โป่งลึก

เปิดหนังสือทนายความสิทธิฯ ยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุด และอัยการเพชรบุรี เพื่อขอเลื่อนนัดการส่งฟ้องคดีชาวบ้านบางกลอยล่าง-โป่งลึก ต่อศาล

ที่ ศขช. 10/2564

16 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอเลื่อนนัดการส่งฟ้องคดีต่อศาล

เรียน อัยการสูงสุด และอัยการจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือร้องขอความเป็นธรรม ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1239/2564

ตามที่พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ได้มีกำหนดนัดรายงานตัวเพื่อรับทราบคำสั่งส่งฟ้องคดีต่อศาล กรณี นาย หน่อแอะ มีมิ กับพวกรวม 27 คน ในความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในนัดที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนได้แจ้งว่า จะส่งฟ้องคดีต่อศาลในวันนัดดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ข้าพเจ้า นางสาว รัตนมณี พลกล้า และ/หรือ นาย วีรวัฒน์ อบโอ และ/หรือ นางสาว เฉลิมศรี ประเสริฐศรี ในฐานะผู้รับมอบอำนาจของผู้ต้องหาทั้ง ๒๘ คน ตามหนังสือมอบอำนาจที่ได้นำส่งไว้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง ขอเรียนว่า ตามที่ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน จึงรับแจ้งว่า พนักงานอัยการเจ้าของสำนวนจะดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าขอเรียนว่า การเดินทางมาสำนักงานอัยการ และไปศาลของผู้ต้องหาทั้ง 27 คน ในครั้งนี้ มีปัญหาอุปสรรคที่ไม่อาจจะเดินทางมาเพื่อรับทราบคำฟ้องและเพื่อส่งฟ้องศาลได้ในวันดังกล่าว โดยเหตุผลดังนี้

1. ผู้ต้องหาทั้ง 27 คน พักอาศัยอยู่ที่ชุมชน บ้านบางกลอยล่าง-โป่งลึก ซึ่งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเฉพาะระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังสำนักงานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีระยะทาง 66 กิโลเมตร จากตัวสำนักงานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานไปจนถึงหมู่บ้านบางกลอยล่างนั้น จะมีระยะทางที่เป็นถนนลาดยางเพียง 10 กิโลเมตร ต่อจากนั้นเป็นถนนลูกรังทางแคบขึ้นลงภูเขา โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางเฉพาะจากสำนักงานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานไปยังบ้านบางกลอย โดยรถยนต์กระบะใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง เกือบ 3 ชั่วโมง ซึ่งมีระยะทางไกล และยากลำบากในการเดินทางอย่างยิ่ง หากต้องเดินทางมาศาลจังหวัดเพชรบุรี จะต้องใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงครึ่ง ถึง 5 ชั่วโมง

2. หากต้องเดินทางมาเพื่อรับทราบการสั่งฟ้อง และส่งฟ้อง ด้วยระยะทางและการเดินทางดังกล่าว ผู้ต้องหาจะต้องเดินทางโดยการต้องเดินทางล่วงหน้ามา 1 วัน เพื่อมาพักรอเพื่อไปสำนักงานอัยการในวันรุ่งขึ้น และต้องกลับหลังจากวันนัดอีก 1 วัน เพราะไม่สามารถเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านได้ทันเวลา เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเดินทางดังกล่าว ไปและกลับรวมแล้วกว่า 10 ชั่วโมง

3. ปัจจุบันเป็นช่วงฤดูฝน เมื่อฝนตกหนักชุกแล้วจะทำให้น้ำเอ่อท่วมถนนดินลูกรัง เนื่องจากจะมีสายน้ำพาดผ่านทาง ทำให้รถยนต์กระบะไม่สามารถเดินทางข้ามได้ และไม่อาจคาดการได้ว่า หากเดินทางออกมาแล้ว จะกลับเข้าไปได้โดยไม่ต้องเผชิญน้ำท่วม หรือหากออกมาจะไม่เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมทางได้

4. นอกจากนี้ เนื่องจากบางครอบครัวผู้ต้องหาบางคนถูกดำเนินคดีทั้งสามี และภริยาต้องพาบุตรที่เป็นทารกมาด้วย การถูกดำเนินคดีทั้งครอบครัวทำให้มีผู้ติดตาม และยังต้องมีการหาล่ามแปลภาษาออกมาด้วย จึงเป็นเหตุให้ในการเดินทางออกมาแต่ละครั้งมีจำนวนคนมากกว่า 30 คน โดยที่ทุกคนยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนแต่อย่างใด โดยต้องนั่งอยู่บนหลังรถกระบะ 3 ดัน ที่ไม่มีหลังคา และนั่งแออัดกัน จากบ้านบางกลอยล่างถึงอำเภอแก่งกระจานใช้เวลาเดินทางมากกว่า 3 ชั่วโมงเศษ แวะพักและเดินทางมายังอำเภอเมืองเพชรบุรีในการรายงานตัวต่อศาล หรืออัยการ รวมระยะเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมงเศษ จึงต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก่อนล่วงหน้า 1 วัน ติดต่อทางราชการ 1 วัน และเดินทางกลับอีก 1 วันรวมเป็น 3 วัน 2 คืน นอกจากนี้ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 30 และคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยห้ามบุดคลใดในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

5. ผู้ต้องหาทุกคนมีฐานะยากจนจึงไม่มีเงินที่จะไปพักโรงแรมได้ ที่ผ่านมาได้ติดต่อไปยังวัดพลับพลาชัย ได้ให้ที่พักอาศัยในครั้งที่แล้ว แต่ในครั้งนี้ทางวัดปฏิเสธ เนื่องจากผู้ต้องหาและผู้ติดตามมากันเป็นกลุ่มใหญ่ และมีจำนวนมาก และติดต่อไปยังหลายที่แล้วทุกที่ล้วนปฏิเสธในการเข้าพัก ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรีมีมาตรการเคร่งครัดในการห้ามไม่ให้คนรวมตัวรวมกลุ่มกัน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ที่มีอย่างต่อเนื่อง และร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายเป็นวงกว้างออกไปและมีอัตราเสี่ยงของโรคและความร้ายแรงของโรคมากยิ่งกว่ารอบก่อน โดยปัจจุบันมีการติดเชื้อมากกว่า 20,000 รายต่อวัน ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อของโรค คือ การรวมกลุ่ม และการเดินทางของบุคคลจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยการนัดส่งฟ้องดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (โควิด-19) ได้ง่าย โดยประกาศจังหวัดเพชรบุรียังได้กำหนดมาตรการเคร่งครัดเนื่องจากเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแบละเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม ทำให้ไม่มีสถานที่ได้จะรองรับการเข้าพักของผู้ต้องหาทั้งหมดและผู้ติดตามได้ ปรากฏตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (ตบด.) ตามพรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 30 และคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยกำหนดห้ามจัดกิจกรรมไม่เกิน 5 คน และอื่นๆ ที่ทำให้ผู้ต้องหาไม่สามารถเดินทางและเข้าพักที่ใดๆ ได้ในระหว่างนี้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

6. อีกทั้ง ผู้รับมอบอำนาจทั้งสามซึ่งเป็นทนายความของผู้ต้องหาทั้ง 27 คน มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม มีสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักที่สุด มีข้อจำกัดตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (ศบค.) ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการบังคับและควบคุมโรคโควิด-19 โดยในคำสั่งดังกล่าว ได้มีการห้ามเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ดังกล่าว

7. ปัจจุบัน คดีนี้ยังมีระยะเวลาพอสมควรที่ยังไม่ถึงระยะเวลาสิ้นสุดแห่งอายุความในการส่งฟ้องคดีต่อตาล การที่พนักงานอัยการจะไม่ส่งฟ้องในนัดนี้ยังไม่มีความเสียหายต่อคดีแต่อย่างใด

8. นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีคำสั่งแต่งครั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีชาวบ้านบางกลอย ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในทางนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีนี้เช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างตัน หากมีการส่งฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นี้ จะเกิดปัญหาร้ายแรงอย่างยิ่งต่อผู้ต้องหา และผู้ติดตาม เนื่องจาก ผู้ต้องหาต้องเดินทางมาจังหวัดเพชรบุรี โดยหากเมื่อส่งฟ้องแล้วได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณา ผู้ต้องหาจะไม่สามารถเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านได้ในทันทีต้องเดินทางส่วงหน้ามาก่อน และกลับในวันหลัง จำต้องค้างคืนถึง 2 วัน แต่ไม่สามารถหาที่พักเพื่อพักค้างคืนได้เลย และอาจจะเดินทางออกมาหรือเดินทางกลับไม่ได้ เพราะอาจจะมีน้ำท่วมทางในระหว่างเส้นทางอุทยานเข้าหมู่บ้าน และการฟ้องคดีก็ยังมีระยะเวลาเพียงพอในระยะเวลาแห่งอายุความฟ้องคดี ข้าพเจ้าจึงเรียนมาเพื่อขอความเมตตาจากท่านเพื่อได้โปรดมีคำสั่งให้เลื่อนการสั่งฟ้องออกไปก่อนอย่างน้อยเพื่อให้พ้นฤดูฝน และเพื่อให้สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ในอันที่จะทำให้ผู้ต้องหาสามารถหาที่พักอาศัยระหว่างการมาศาลในช่วงเวลาดังกล่าวได้ด้วย ด้วยเหตุผลจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ดังกล่าวข้างต้น นายหน่อแอะ มีมิกับพวกรวม 27 คน จึงยังไม่สามารถเดินทางเข้าพบพนักงานอัยการตามวันเวลาที่กำหนดอนุญาตเลื่อนการเข้าพบพนักงานอัยการเพื่อนำตัวส่งฟ้องตามกำหนดในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ออกไปก่อน โดยขอเลื่อนไปให้พันฤดูฝน และเพื่อรอให้สถานการณ์โควิต-19 ดีขึ้นก่อน

อนึ่ง ในการติดต่อประสานงานเพื่อรับทราบคำสั่งหรือประสานงานเกียวกับคดีกับท่านต่อไป โดยติดต่อที่ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน เลขที่ 1465 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แยก 27 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หมายเลขโทรศัพท์ 092-916-2121, 088-782-7029 และ 082-261-6511

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาสิทธิมนุษยชน สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถเข้าถึงกระบวนยุดิธรรมอย่างแท้จริง

อ่านฉบับจริงได้ที่

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.35 MB]

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง