สิทธิในการออกแบบ และจัดการวิถีการดำรงชีวิต ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าสิทธิชุมชน ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ชุมชนได้ร้วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ อันจะส่งผลให้บุคคลในชุมชนรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบชุมชน จนนำไปสู่การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติมิให้เสื่อมสลายโดยไม่คำนึงถึงลูกหลานที่ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปในภายหน้า

สิทธิชุมชน อันเป็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญขั้นพื้นฐานจึงได้ถูกรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ พ.ศ. 2540 แต่ทั้งนี้ด้วยความผันผวนทางการเมืองและความไม่แน่นอนในการรับรองสิทธิชุมชนตามกระบวนการยุติธรรม ทำให้แม้เวลาจะผ่านไปเกือบ 20 ปี กฎหมายก็ยังไม่สามารถถรับรองในชุมชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสามารถดำรงชีวิตและจัดกการทรัพยากรในพื้นที่ของตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลำดับรองยังคงอำนาจการจัดการโดยส่วนใหญ่ไว้ที่หน่วยงานรัฐ ความไม่ชัดเจนในการกันแนวเขตพื้นที่ของชุมชนและปัญหาการอ้างพยานหลักฐานที่่จะนำมาพิสูจน์ การดำรงอยู่ของชุมชน ตลอดจนการรัฐประหารและความผันผวนทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อการบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญและการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งมีความเข้าใจ อคติ หรือเล็งประโยชน์ที่แตกต่างกันต่อสิทธิชุมชน

ด้วยความผันผวนและความไม่ชัดเจนดังกล่าว ชุมชนจึงต้องสร้างความชัดเจนและความเข็มแข็งในเื้องต้นขึ้นมาด้วยตนเอง โดยเฉพาะกรณีการโต้แย้งเกี่ยวกับประวัติการเข้ามาทำประโยชน์และการกำหนดแนวเขตพื้นที่ที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่ของชุมชนและพื้นที่อันเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือพื้นที่หวงห้ามของหน่วยงานรัฐ ทางศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนที่ชุมชน จึงจัดทำนังสือคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความชัดเจนหรืออำนาจการต่อรองกับหน่วยงานรัฐ โดยในคู่มือจะบรรยายเนื้อหาว่าด้วย สิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชน รายละเอียดขั้นตอนในการจัดทำแผนที่ชุมชน รวมไปถึงแนะนำการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการกำหนดรายละเอียดของแผนที่โดยผู้จัดทำหวังว่าผู้อ่านคงได้รับความรู้จากคู่มือฉบับนี้ไม่มากก็น้อย

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น