ว่าด้วยการค้นหานายเด่น คำแหล้ และการอุ้มหายในสังคมไทย เราต้องไม่ยอมให้การบังคับให้สูญหายเป็นเครื่องมือของรัฐ ในการคุกคามนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

Powerpoint เรื่องการอุ้มหายในสังคมไทย anti-torture – disap -เผยแพร่

 1. นายเด่น ถูกทำให้หายไป ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือการหายไปกับยานพาหนะ(ที่อาจประสบอุบัติเหตุเช่น รถจมน้ำ ตกเหวลึก)
 2. หากพิจารณาถึงมูลเหตุจูงใจ น่าจะวิเคราะห์ว่าเป็นการกระทำของเอกชน (ขัดแย้งส่วนตัว) หรือเป็นการกระทำของรัฐ
  • เหตุส่วนตัวมีแรงจูงใจอะไรบ้าง
  • เหตุที่เป็นความขัดแย้งกับรัฐมีแรงจูงใจอะไรบ้าง
 3. ข้อสังเกต เอกชนต้องมีอิทธิพลมากจึงใช้วิธีการซ่อนศพหรือบังคับให้สูญหาย เอกชนไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ต้องมีองค์กรรัฐ (ใกล้ชิดกับรัฐ) อยู่เบื้องหลังถ้าผ่านมาถึงข้อสาม เอกชน (ความขัดแย้งส่วนตัว) ไม่มีอิทธิพลหรือมีแรงจูงใจสูงมาก ก็เป็นการบังคับให้สูญหายแล้วหรือไม่ เพียงยังไม่สามารถหาจุดเชื่อมโยงที่ชัดเจน   ดังนี้การสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นกลาง อย่างรวดเร็วเร่งด่วนจึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  หากต่อมาพบว่าเป็นการกระทำโดยเอกชน (ความขัดแย้งส่วนตัว) ข้อกล่าวหา/ข้อสงสัยว่าเป็นการกระทำของรัฐก็จะตกไป

รัฐมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนอย่างจริงจัง

 1. การค้นหาว่านายเด่นไปไหนโดยการค้นศพ (ถ้าเชื่อว่ามีการทำให้ตาย ด้วยความเคารพต่อญาติและเพื่อนๆ) จึงไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์เดียวของการทำงานเรื่องการบังคับให้นายเด่นสูญหาย
 2. ผลการบังคับให้นายเด่นสูญหายนั้นมันเป็นการคุกคามทั้งเครือข่ายที่ดินที่ทำงานเหมือนกับหรือใกล้เคียงกับนายเด่น เราทุกคนน่าจะรู้สึกถึงความหวาดกลัวนี้ได้

 

การบังคับให้สูญหายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุด

การบังคับให้สูญหายสร้างความหวาดกลัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราต้องไม่ยอมให้การบังคับให้สูญหายเป็นเครื่องมือของรัฐในการคุกคามนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

การติดตามค้นหานายเด่น คำแหล้ ยังคงดำเนินต่อไป

 ความหมายของคำว่า “การบังคับให้สูญหายโดยรัฐ”  หมายถึง

 1. จับกุม คุมขัง ลักพา หรือกระทำการด้วยประการใดใดที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายบุคคล

2. เป็นการกระทำโดยจนท.รัฐ หรือบุคคล กลุ่มบุคคลที่ได้รับคำสั่ง สนับสนุน    รู้เห็นเป็นใจของจนท.รัฐ

3. มีการปฏิเสธว่ามิได้มีการจับกุม คุมขัง ลักพา หรือกระทำการใดใดที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกาย

4. หรือมีการปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้น

สถานการณ์การละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายในรูปแบบการทรมาน/ บังคับให้สูญหาย มีความรุนแรงมาก และถ้าเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบอาจหมายถึงการกระทำที่เป็นอาชญกรรมต่อมนุษยชาติที่ส่งผลต่อ

 • หลักนิติรัฐ นิติธรรม
 • หลักการตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายไทย
 • หลักสิทธิมนุษยชน
 • ส่งผลต่อสังคม เช่น การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา
 • มากกว่าเรื่องกฎหมายเท่านั้น เป็นเรื่องของศีลธรรมและความเป็นมนุษย์ผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และบุคคล
 • ญาติของผู้สูญหายถือว่าเป็นเหยื่อของการทรมานด้วย