[:th]CrCF Logo[:]

สัมมนาทนายความเชิงปฏิบัติการ “การใช้พยานหลักฐานดิจิทัลในคดีอาญา และเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์”

Share

1-2 เมษายน 2566 ณ โรงแรม ibis Style Bangkok รัชดา สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) ร่วมกับ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) จัดสัมมนาทนายความเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “#การใช้พยานหลักฐานดิจิทัลในคดีอาญาและเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการให้คำปรึกษาและว่าความคดีอาญาที่มีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับสิทธิทางดิจิทัล โดยเฉพาะการนำเสนอและพิสูจน์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์บนฐานของคดีสิทธิมนุษยชน

ตลอดการสัมมนา ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากเครือข่ายทนายความสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศกว่า 20 คน ได้ร่วมเรียนรู้เนื้อหาอย่างเข้มข้นและลงมือปฏิบัติอย่างขันแข็ง ผ่านการบรรยายและกระบวนกรจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

การใช้พยานหลักฐานดิจิทัลหรือพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ในการดำเนินคดีอาญา โดย ผศ. ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดย สัณหวรรณ ศรีสด จากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) และพิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ ผู้เชี่ยวชาญจาก Article 19

กรอบกฎหมายและกลยุทธ์การต่อสู้คดีคอมพิวเตอร์ โดย วรัญญุตา ยันอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

ปฏิบัติการศาลจำลองเพื่อการดำเนินคดีทางยุทธศาสตร์ กระบวนกรโดย ณัฐาศิริ เบิร์กแมน นายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ให้ความเห็นและคำแนะนำโดย คุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์, ภาวิณี ชุมศรี และเยาวลักษ์ อนุพันธ์ุ ทนายความอาวุโส จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR)

“ที่ผ่านเราไม่ได้ตั้งคำถามกับพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่รัฐที่นำมาจากสื่อออนไลน์หรือคอมพิวเตอร์มากมายนัก เราไม่มีความเชี่ยวชาญคดีคอมพิวเตอร์ ไม่รู้เลยว่าสามารถปลอมแปลงหลักฐานได้อย่างแนบเนียนขนาดนี้”

“แต่การอบรมครั้งนี้ช่วยเปิดหน้าต่างให้กับเรา ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ รวมถึงวิธีการตรวจสอบการได้มาของพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ เรามีแนวทางต่อสู้คดีขึ้นมาก สามารถเอาไปใช้เพื่อต่อยอดการต่อสู้คดีในอนาคตได้” – พรพิมล มุกขุนทด ทนายความผู้เข้ารับการอบรม

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) เป็นองค์กรของคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะทนายความและผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งขับเคลื่อนและเผยแพร่แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเพื่อให้สิทธิมนุษยชนเป็นที่ยอมรับในสังคม ด้วยวิธีการทางวิชาการ การรณรงค์ และการใช้มาตรการทางกฎหมาย

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ดำเนินงานในรูปแบบของสมาคม โดยมีสมาชิกเป็นนักกฎหมาย ทนายความ นักปกป้อง นักวิชาการ นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหว ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งสังกัดอยู่ในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ตลอดจนต่างประเทศ หากมีความสนใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมฯ เพื่อผลักดันสิทธิมนุษยชนให้ลงหลักปักฐานในประเทศไทยอย่างมั่นคง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางอีเมล hrla2008@gmail.com

ทั้งนี้ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีโปรแกรมการจัดอบรมหลากหลายโครงการ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กับเครือข่ายสมาชิกของสมาคมฯ “สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของสมาคมฯ”

ปัจจุบัน เรากำลังทำงานร่วมกับเนติบัณฑิตยสภาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Bar Association) จัดอบรมระยะยาวในหลักสูตร “Privacy and Internet Freedom in The Digital Age” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในสิทธิความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัลและเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตให้แก่ทนายความและผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนใจดูรายละเอียดได้ที่:

https://www.facebook.com/…/a.13567593…/6000423283359453/