องค์การสหประชาชาติ E/C.12/THA/Q/1-2
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC)
Distr.: General
5 ธันวาคม 2014
ภาษาเดิม ภาษาอังกฤษ
Advance unedited version

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายงานตามวาระฉบับแรก และฉบับที่สองของประเทศไทย*

I. ข้อมูลทั่วไป
     ​1. กรุณายกตัวอย่างคดีในศาลในประเทศที่มีการนำข้อบทของกติกาฯ ไปอ้างอิงและ/หรือบังคับใช้
​     2. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกที่มีอยู่เพื่อประกันว่า มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่ต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีตามกติกาฯ ของรัฐภาคี ระหว่างที่มีการเจรจาและการปฏิบัติความตกลงด้านการค้าและโครงการพัฒนา รวมทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อประกันการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิของกลุ่มชนที่เสียเปรียบและอยู่ชายขอบมากสุด
​3. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รวมทั้งความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเมื่อปี 2551 ของอนุกรรมการว่าด้วยการรับรองคุณสมบัติองค์กร (Sub-Committee on Accreditation) ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศของสถาบันระดับชาติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights -ICC)

II. ประเด็นเกี่ยวกับบททั่วไปของกติกาฯ (ข้อ 1-5)
ข้อ 1 – สิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
​     4. กรุณาระบุช่องทางและวิธีการที่แสดงว่า รัฐภาคีตระหนักถึงและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาณาบริเวณที่พวกเขาเคยครอบครองหรือใช้ประโยชน์มาแต่เดิม กรุณาระบุด้วยว่ามีการปรึกษาหารือมากน้อยเพียงใดกับชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนในท้องถิ่น และมีการขอความยินยอมที่เกิดจากความเข้าใจและเกิดขึ้นล่วงหน้าอย่างไร กรณีที่มีกระบวนการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ตามกติกาฯ และให้ยกตัวอย่าง

ข้อ 2 ย่อหน้า 1 – ใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่
​     5. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่เป็นผลที่รัฐภาคีนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และกรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองที่มีให้กับบุคคลซึ่งเป็นผู้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

ข้อ 2 ย่อหน้า 2 – การไม่เลือกปฏิบัติ
​     6. กรุณาระบุด้วยว่ารัฐภาคีมีแผนการหรือไม่ที่จะออกกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ย่อหน้า 2 ของกติกาฯ
​7. กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับจำนวนคนเข้าเมือง ผู้อพยพ ผู้แสวงหาที่พักพิงและบุคคลไร้รัฐในรัฐภาคี โดยจำแนกตามเพศและชาติพันธุ์ และกรุณาอธิบายด้วยว่ารัฐภาคีประเมินและติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามข้อบทของกติกาฯ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไร
​     8. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่นำมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะไร้รัฐ รวมทั้งการเข้าถึงการจดทะเบียนรับรองการเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้น กรุณาให้ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับอัตราการจดทะเบียนรับรองการเกิดในรัฐภาคี โดยจำแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์

ข้อ 3 – สิทธิที่เท่าเทียมระหว่างชายหญิง
​9. กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบและผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาสตรี ในแง่การส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของผู้หญิง (E/C.12/THA/1-2, ย่อหน้า14) รวมทั้งความคืบหน้าในแง่ของการมีสัดส่วนผู้หญิงมากขึ้นในตำแหน่งงานของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการขจัดอคติตามรูปแบบเดิมทั้งในแง่บทบาทของหญิงและชายในครอบครัวและสังคม

III. ประเด็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกิจของกติกาฯ (ข้อ 6-15)
ข้อ 6 – สิทธิในการทำงาน
​     10. กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับระดับการว่างงานของรัฐภาคี โดยจำแนกตามชาติพันธ์ เพศ อายุ ความพิการ และลักษณะประชากรในเมือง/ชนบท
ข้อ 7 – สิทธิที่จะมีสภาพการทำงานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจ
​     11. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติมิชอบและการเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นแรงงานไม่จดทะเบียน กรุณาระบุด้วยว่ามาตรการใดที่ช่วยประกันให้แรงงานข้ามชาติทั้งหลายสามารถเข้าถึงเสรีภาพในการเดินทาง เข้าถึงบริการด้านสังคมและการศึกษา และเข้าถึงเอกสารส่วนบุคคลได้ในทางปฏิบัติ
​     12. กรุณาอธิบายถึงมาตรการที่นำมาใช้เพื่อขจัดการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะในภาคประมง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการฟ้องร้องคดีและจำนวนและประเภทของบทลงโทษที่นำมาใช้กับนายจ้าง

ข้อ 8 – สิทธิด้านสหภาพแรงงาน
​     13. กรุณาอธิบายว่ามีการคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติอย่างไร กรณีที่ไม่ได้เป็นคนชาติ กรณีของบุคลากรด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และกรณีของคนงานของหน่วยงานกึ่งรัฐ “องค์กรมหาชน”

ข้อ 9 – สิทธิการประกันสังคม
​     14. กรุณาระบุถึงปัญหาท้าทายในการดูแลให้มีประกันสังคมที่ครอบคลุมในทางปฏิบัติ กรุณาอธิบายถึงประเภทของโครงการและแผนงานประกันสังคมที่นำมาใช้กับแรงงานนอกระบบ และให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับมาตรการที่นำมาใช้เพื่อประกันการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานและประกันสังคม

ข้อ 10 – การคุ้มครองครอบครัว แม่ และเด็ก
​     15. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่นำมาใช้เพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองไม่ให้เด็กตกเป็นเหยื่อการเอาเปรียบทางเพศและเศรษฐกิจ และไม่ต้องเสี่ยงจะต้องทำงานหนักหรือเป็นการปฏิบัติมิชอบ
​16. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคดีการค้ามนุษย์ที่มีการสอบสวนและฟ้องคดี รวมทั้งจำนวนคดีที่ศาลสั่งลงโทษและอัตราโทษที่เกิดขึ้น รวมทั้งจำนวนเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งได้รับการคุ้มครองการชดเชยเยียวยา และได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น

ข้อ 11 – สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ
​17. กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเส้นแบ่งความยากจนระดับประเทศและจำนวนประชากรที่อยู่ต่ำกว่าเส้นดังกล่าว โดยจำแนกตามชาติพันธ์ เพศ อายุ และลักษณะประชากรในเมือง/ชนบท กรุณาอธิบายด้วยว่ารัฐภาคีมีแผนการจัดทำแผนหรือยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางที่สอดคล้องกับกรอบสิทธิมนุษยชนหรือไม่
​     18. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนของบุคคลที่ไม่มีบ้านพักอาศัย หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างและบริการขั้นพื้นฐานได้ รวมทั้งจำนวนของบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านที่แออัดยัดเยียดหรือมีโครงสร้างไม่ปลอดภัย กรุณาอธิบายเพิ่มเติมว่ามีการนำมาตรการใดมาใช้เพื่อประกันว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ ไม่ส่งผลให้เกิดการบังคับโยกย้าย

ข้อ 12 – สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
​     19. กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับมาตรการที่นำมาใช้เพื่อส่งเสริมจำนวนการเข้าถึงและคุณภาพของบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะในเขตชนบทและห่างไกล กรุณาระบุด้วยว่ามีปัญหาใด ๆ ที่ยังเหลืออยู่ในแง่การดูแลให้มีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
​     20. กรุณาให้ข้อมูลว่ามีการบังคับใช้มาตรฐานของสารเคมีที่เป็นพิษที่อนุญาตให้มีอยู่ในอาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อมอย่างไร และมีประสิทธิภาพหรือไม่ กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่นำมาใช้เมื่อมีการละเมิดมาตรฐานเหล่านี้ รวมทั้งมาตรการเยียวยาที่เกิดขึ้น อย่างเช่น การจัดให้มีการเยียวยาต่อผู้เสียหาย
​     21. กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับมาตรการที่นำมาใช้เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการและโครงการอนามัยเจริญพันธุ์และบริการทางเพศ รวมทั้งอัตราการทำแท้งของรัฐภาคีในช่วงที่มีการทำรายงานฉบับนี้

ข้อ 13 และ 14 – สิทธิด้านการศึกษา
​22. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเข้าเรียนต่อในโรงเรียน รวมทั้งอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันในระดับต่าง ๆ โดยจำแนกตามชาติพันธ์ เพศ อายุ ความพิการ และลักษณะประชากรในเมือง/ชนบท มีการนำมาตรการใดมาใช้เพื่อเพิ่มอัตราการเรียนต่อและการศึกษาต่อในระบบโรงเรียน?
​     23. กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับมาตรการที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อพิจารณาถึงการโจมตีทำร้ายอย่างต่อเนื่องกับครูและโรงเรียน

ข้อ 15 – สิทธิด้านวัฒนธรรม
​     24. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการที่นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการสูญหายไปของภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐภาคี
​25. กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการที่นำมาใช้เพื่อประกันไม่ให้มีการนำกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปใช้ในทางที่ผิด โดยใช้เพื่อควบคุมจำกัดสิทธิของบุคคลทุกคนในการเข้าร่วมชีวิตทางวัฒนธรรม ในการมีเสรีภาพที่จำเป็นเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม และในด้านการใช้อินเตอร์เน็ต