วารสารเสียงชนเผ่า

วารสารเสียงชนเผ่า

วารสารเสียงชนเผ่า

วารสารเสียงชนเผ่า สื่อแนวราบจากชุมชนบนพื้นที่สูง วารสารราย 4 เดือน

จัดทำโดย โครงการพัฒนาระบบและบรการสุขภาพชนเผ่าพื้นเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์ (พชช.) 76/52 หมู่บ้านคำหยาดฟ้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 088 2524 790 อีเมล htp.mailgroup@gmail.com และ wtamee@gmail.com 

สนับสนุนโดย สำนัก 9 สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บรรณาธิการอำนวยการ: วิวัฒน์ ตามี่
บรรณาธิการ: ขวัญเรียม จิตอารีย์
กองบรรณาธิการ: วิวัฒน์ ตามี่/สุมิตรชัย หัตถสาร/สุพจน์ หลี่จา/ศาสตรา บุญวิจิตร/ขวัญเรียม จิตอารีย์
รูปเล่ม/ศิลปกรรม: ดอกไม้ สตูดิโอ