เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นกลางในทางการเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ทำงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเข้าถึงความยุติธรรม การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน การเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยไม่แบ่งแยกด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพศสภาพ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรืออื่นใด ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มคนชายขอบ เช่น ชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์ คนไร้รัฐ และเเรงงานข้ามชาติเป็นต้น

“สร้างความเข้าใจ ผสานวัฒนธรรม และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ระหว่างชนทุกกลุ่มในสังคมไทย”

วิสัยทัศน์

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีภาพฝันว่าประชาชนทุกกลุ่มมีวัฒนธรรมมีวัฒธนธรรมด้านสิทธิมนุษยชนที่เข็มแข็ง สามารถเข้าถึงความยุติธรรม ได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน และอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง

รูปแบบกิจกรรม:
การให้ความช่วยเหลือ และคำปรึกษาด้านกฎหมาย, จัดเวทีเสวนา, อภิปราย ลงพื้นที่เก็บข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ต่อหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน และโครงการที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มประชากร ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐ เช่น นโยบายปราบปรามยาเสพติด นโยบายการปราบปรามการก่อความไม่สงบ และการคุกคามนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นต้น  รวมทั้งให้ความสำคัญกับผู้หญิง และผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ ที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้ง เช่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พื้นที่ปฏิบัติงาน:
สำนักงานที่กรุงเทพฯ พื้นที่เขตชายแดนทางฝั่งตะวันตก ภาคเหนือ และจังหวัดชายแดนใต้