[:th]CrCF Logo[:]
โครงการเวทีสาธารณะ เรื่อง การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

โครงการเวทีสาธารณะ เรื่อง การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

Share

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม

โครงการเวทีสาธารณะ เรื่อง การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย วันอังคาร ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

 • ๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
 • ๙.๐๐ – ๙.๑๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณสมชาย หอมลออ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย และประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม
 • ๙.๑๐ – ๙.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในหัวข้อ “การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมโดยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย”
 • ๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. (รวมอาหารว่าง)
  • อภิปราย “การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย: การดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข” โดย นายสมบัติ พฤติพงศภัค ผู้พิพากษาประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา
  • นางสมสุข มีวุฒิสม อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด
  • นายวีรศักดิ์ โชติวานิช กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน*
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการโครงการเข้าถึงความยุติธรรม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ช่วงถาม – ตอบ

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม (คปก.)

 • ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. (รวมอาหารว่าง)

อภิปราย “แนวทางปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย : มุมมองและข้อเสนอจากภาคประชาชน”

ประเด็นอภิปราย: การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมของแต่ละกลุ่มหรือประเด็นที่มีลักษณะเฉพาะ

 • ประเด็นเรื่องแรงงานและการค้ามนุษย์
 • ประเด็นเรื่องสิทธิชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ประเด็นเรื่องสิทธิผู้หญิงและความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย
 • ประเด็นเรื่องสิทธิผู้พิการ
 • ประเด็นเรื่องสิทธิเด็ก
 • ประเด็นเรื่องสิทธิผู้ใช้ยาเสพติด
 • ประเด็นเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
 • ฯลฯ

นำการอภิปรายโดย

 • คุณสุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้ประสานงาน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)
 • คุณ ส.รัตนมณี พลกล้า ผู้ประสานงานและทนายความ ศูนย์ข้อมูลชุมชน
 • คุณศิวนุช สร้อยทอง มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)
 • คุณพนม บุตะเขียว ผู้ประสานงานฝ่ายคดีฯ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
 • คุณเลาฟั้ง บัณฑิตเทิดสกุล ทนายความ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน
 • คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
 • คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ เลขาธิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 • คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
 • คุณวาสนา เก้านพรัตน์ มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก
 • คุณสิทธิพงศ์ จันทรวิโรจน์ เลขาธิการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

ดำเนินรายการโดย

คุณศราวุฒิ ประทุมราช และคุณจุลศักดิ์ แก้วกาญจน์ นักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

 • ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐น. สรุปประเด็นอภิปรายและข้อเสนอแนะ โดย นายสมชาย หอมลออ