[:th]CrCF Logo[:]

แท็ก: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย เป็นหน่วยงานประกอบกิจการข่าวสารของอสมท จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ถือเป็นสำนักข่าวแห่งแรกของประเทศไทย เว็บไซต์ https://tna.mcot.net/