[:th]CrCF Logo[:]

แท็ก: วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก

วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชากรพื้นเมืองของโลก