ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา

สุรพงษ์ กองจันทึก

สุรพงษ์ กองจันทึก

ประธานกรรมการ
สมศรี หาญอนันทสุข

สมศรี หาญอนันทสุข

รองประธานกรรมการ
โคทม อารียา

โคทม อารียา

กรรมการ
นคร ชมพูชาติ

นคร ชมพูชาติ

กรรมการ
ยศธร ไตรยศ

ยศธร ไตรยศ

ประธานกรรมการ
จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว

จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว

กรรมการ
ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

กรรมการ และเหรัญญิก
เนาวรัตน์ เสือสอาด

เนาวรัตน์ เสือสอาด

กรรมการ และเลขานุการ
สมชาย หอมลออ

สมชาย หอมลออ

ที่ปรึกษาอาวุโส
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

ผู้อำนวยการ
อรยา ไกรนิรากุล

อรยา ไกรนิรากุล

ผู้จัดการสำนักงาน
ปรีดา นาคผิว

ปรีดา นาคผิว

ทนายความอาวุโส
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

พรพิมล มุกขุนทด

ทนายความ
ประกายดาว พฤกษาเกษมสุข

ประกายดาว พฤกษาเกษมสุข

ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

นัทธมน ศุภรเวทย์

เจ้าหน้าที่โครงการ
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

จิดาภา เอกอัคร

อาสาสมัคร