[:th]CrCF Logo[:]

แท็ก: อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน (CAT)

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี