หน้าแรก แท็ก องค์การสหประชาชาติ

แท็ก: องค์การสหประชาชาติ

กลไกสิทธิมนุษยชนของ UN

เครื่องมือภาคประชาสังคม เพื่อติดตามการทบทวนและใช้ประโยชน์จากกลไกสิทธิฯ UN

0
สิ่งพิมพ์ฉบับนี้จัดท่าขึ้นโดย ศูนย์สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (Centre for Civil and Political Rights หรือ CCPR-Centre) ภายใต้กรอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ (British Embassy Bangkok) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความ พยายามของผู้มีผลประโยชน์ร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ข้อสังเกตเชิงสรุปต่อไทย ของคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ขององค์การสหประชาชาติ (Concluding Observations)

0
หลังจากเกิดการรัฐประหาร 2557วันที่ 22 พฤษภาคมในประเทศไทยเพียงวันเดียว วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทางคณะกรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาชาติ ได้นำเสนอเป็นข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observation) จำนวน 13 หน้า ต่อประเทศไทยเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การป้องกันการทรมานเป็นผลในประเทศไทย

เชิญสื่อมวลชน ร่วมทำข่าวรายงานข้อเสนอของยูเอ็น ต่อประเทศไทย กรณีการต่อต้านการทรมาน – 3 มิย. 2557

0
เนื่องด้วย ในช่วงสามวันระหว่าง 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557 ตัวแทนของรัฐบาลไทยเสนอรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานเป็นฉบับแรกต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) ณ กรุงเจนีวา ซึ่งไทยให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา

ภาคประชาสังคมจัดส่งรายงานการบังคับส่งกลับ การปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม กรณีชาวโรฮิงยา รวมทั้งปัญหาการควบคุมตัวผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และแรงงานข้ามชาติต่อ UN

0
ตามที่องค์กรเครือข่ายได้แก่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, กลุ่มด้วยใจ จ. สงขลา, เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ จชต., เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี, มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล และมีองค์กรที่สนับสนุนการจัดทำรายงาน และการจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการฯได้แก่ เครือข่ายแรงงานแม่โขง