กลุ่มด้วยใจ

โลโก้ กลุ่มด้วยใจ

กลุ่มด้วยใจ

กลุ่มด้วยใจก่อตั้งเมื่อปี 2553 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรวมในจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานีเราเชื่อว่านี่เป็นวิธีที่จะนําไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของ “กลุ่มด้วยใจ” คือเพื่อปกป้องผู้คนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจซึ่งกัน และกันระหว่างผู้คนในสังคมเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 4/37 หมู่7 ต. บานา อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000 โทร. +66 81 809 8609 อีเมล: duayjaigroup61@gmail.com

ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปีแล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นผู้สูญเสีย ทรัพย์สินเงินทอง สวนยางพาราและผู้สูญเสียอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ผู้ที่บุคคลในครอบครัวตกเป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคง ผู้ที่ถูกวิสามัญในระหว่างการจับกุม และผู้ที่หลบหนีเพราะกลัวถูกซ้อมทรมานซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบแต่กลับอยู่นอกความสนใจและไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่ครอบครัวเหล่านั้นต้องเผชิญมาโดยตลอด อาทิ ปัญหาภาวะความเป็นครอบครัวคือ เด็กขาดพ่อ พ่อขาดลูก พี่ขาดน้อง น้องขาดพี่ ปัญหาภาวะทางอารมณ์และสังคม ปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจและภาวะปัญหาการดำรงสัมพันธภาพความเป็นครอบครัว ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน 

จะเห็นว่าสภาพปัญหาของครอบครัวของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงผู้ที่ถูกวิสามัญและผู้ที่หลบหนีปรากฏให้เห็นอยู่หลากหลายมิติและครอบครัวของพวกเขาจะต้องเผชิญอยู่อย่างลำพัง โดยหน่วยงานของภาครัฐยังช่วยเหลือเยียวยาได้ไม่ทั่วถึง ครอบครัวเหล่านี้ตกอยู่ในภาวะยากลำบากทั้งกายและใจ ซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อและผู้ถูกกระทำของสังคมได้ในเวลาเดียวกัน โดยบุคคลเหล่านี้คือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ กล่าวได้ว่าพวกเขาคือเหยื่อที่มองไม่เห็นหรือเหยื่อที่ถูกลืม และจากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่าปัญหาของครอบครัวเหล่านี้คือ การดำรงสัมพันธภาพความเป็นครอบครัว

ครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงก็คือบุคคลหนึ่งในสังคมที่มีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม ดังนั้นการมองเห็นคุณค่าและเข้าใจต่อสถานการณ์ที่ครอบครัวผู้ต้องหาต้องเผชิญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนในสังคม ดังนั้นจึงได้เกิดการรวมตัวของกลุ่ม “ด้วยใจ” ขึ้น ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในทุกๆ ด้าน รวมไปถึงเด็กกำพร้าและเด็กยากจน และครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา อันจะนำไปสู่การสร้างสันติสุขในชุมนในระยะยาว

วิสัยทัศน์
สร้างสังคมใหม่ ที่เข้าใจวิถีชีวิตซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม “ด้วยใจ”
1. เพื่อจัดหาทุนให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาแก่บุตรผู้ต้องหาคดีความมั่นคง
2. เพื่อจัดหาทุนในการประกอบอาชีพแก่สตรีม่าย , ภรรยาผู้ต้องหาคดีความมั่นคง
3. เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคง
4. เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างสังคมและครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคง

คณะจัดตั้ง
1. น.ส.อัญชนา หีมมิหน๊ะ
2. น.ส.ปัทมา หีมมิหน๊ะ

แหล่งทุน
1. การระดมทุนประจำปี
2. เสนอโครงการไปยังแหล่งทุนต่างๆ
3. เปิดบัญชีรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ชื่อบัญชี “น.ส.ปัทมา หีมมิหน๊ะ ธนาคารออมสิน สาขาสะบ้าย้อย เลขที่บัญชี 09-6512-20-055506-0 ”

กลุ่มเป้าหมาย
1. ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
2. ครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคง ครอบครัวผู้ที่ถูกวิสามัญจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และครอบครัวผู้ที่หลบหนี
3. เด็กกำพร้าและเด็กยากจน

บทความ

[pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="1"]