แนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

รายงาน “แนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิฯ และการลอบประทุษร้ายประชาชน” ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา-แก้ไขปัญหา การละเมิดสิทธิฯ สภาผู้แทนฯ

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน” ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณา ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อตรวจสอบและศึกษา ติดตามการทำางานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกประทุษร้ายของประชาชน (นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นผู้เสนอ)

ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มาใช้สิทธิ ตามรัฐธรรมนูญ (นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ เป็นผู้เสนอ)

ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการลอบประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง (นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง กรณีประชาชนที่ถูกทำร้ายและสูญหาย (นายอันวาร์ สาและ เป็นผู้เสนอ)

ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ วิสามัญเพื่อพิจารณาและศึกษาการสูญหาย ตาย บาดเจ็บ เนื่องจาก สันนิษฐานว่าเกิดจากการกระทำของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เป็นผู้เสนอ)

ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาและยุติการใช้ความรุนแรง ในสังคมทุกรูปแบบ (นางผ่องศรี แซ่จึง และนางมุกดา พงษ์สมบัติ เป็นผู้เสนอ)

ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผล กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นายนิรามาน สุไลมาน เป็นผู้เสนอ)

ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเขตการปกครองพิเศษพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (นายสัญหพจน์ สุขศรีเมือง เป็นผู้เสนอ)

และ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อประกอบการพิจารณาการบังคับใช้หรือขอขยายระยะเวลา การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ (นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้เสนอ)

และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน เพื่อเพื่อพิจารณาศึกษา นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน ได้พิจารณาศึกษาญัตติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานฉบับนี้โดยจำแนกประเด็นที่สำคัญเพื่อให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง