ข้อคิดในการแก้ไขปัญหาจชต. จากศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ที่เวที ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาจังหวัดจชต. วันพุธที่ 20 พค. 2558

ห้วข้อพูดคุย คืือ ปัญหาชนกลุ่มน้อยและการแก้ไข
ข้อคิดในการแก้ไขปัญหาจชต. จากศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ที่เวที ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาจังหวัดจชต. วันพุธที่ 20 พค. 2558
ห้วข้อพูดคุย คืือ ปัญหาชนกลุ่มน้อยและการแก้ไข

ความเห็นตรงไปตรงมา หยิบจับมาได้ว่าสังคมไทยต้องมีความเข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรมและทำให้ได้ในทางปฏิบัติ แล้วก็มี
ข้อคิดในการแก้ไขปัญหาจชต ส่วนเกี่ยวกับการเจรจาดังนี้
1. ทางฝ่ายรัฐไทย เห็นพ้องต้องกันไหม เรื่องการเจรจา ถ้าไม่เป็นหนึ่งเดียว การเจรจาลำบาก
2. ทางฝ่ายรัฐไทย มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ ที่ต้องการดำรงความขัดแย้งไว้ อาจทำให้การเจรจาล้มเหลว
3. ทางฝ่ายรัฐไทยมีความจริงใจหรือไม่ในการเจรจาโดยไม่มีเงื่อนแง
4. ทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีเงื่้อนแง่
5. ฝ่ายรัฐที่เจรจาต้องไม่มีการช่วงชิงแกนนำ
6. ฝ่ายคู่เจรจาเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่ หรือมีการช่วงชิงการนำ
7. กลุ่มที่เจรจาเป็นกลุ่มแท้จริงหรือไม่ หรือมีอำนาจตัดสินใจหรือไม่
8. มีกลุ่มอื่นหรือไม่ ที่ต้องพูดคุยด้วย ทั้งมีอำนาจและไม่มีอำนาจหรือไม่
9. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแต่ภายในประเทศไทยหรือไม่ หรือมีปัจจัยต่างประเทศด้วย

สรุป ถ้าไม่พร้อม อาจจะต้องยืดออกไป คู่เจรจาต้องรู้สึกว่า ตนชนะไม่ได้แล้ว
ถ้ามีคนใดกำลังได้เปรียบก็จะไม่มีการเจรจา เรื่องนี้เร่ื่องใหญ่
อาจต้องคุยกันนอกประเทศใกล้ๆ นอกประเทศไกลๆ
ทุกฝ่ายที่ร่วมเจรจาต้อง win มีความพอใจทั้งสองฝ่าย win win

25580520-115304.jpg

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง