แนะนำร่างกฎหมายใหม่ พรบ.กองทุนยุติธรรม โดย อ.ปกป้อง ศรีสนิท

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม

ภารกิจ​ใน​การ​อำนวย​ความ​ยุติธรรม​ให้​ประชาชน​ใน​ปัจจุบัน​
มี 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง
ความยุติธรรม ประการที่สอง การเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยที่
ถูกยกฟ้อง ในภารกิจแรกคือ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความ
ยุติธรรม ในปัจจุบันมีกองทุนยุติธรรมรับผิดชอบ และคณะกรรมการ
กองทุนเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีๆ ไป
ในภารกิจที่สอง คือ การเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยที่ถูก
ยกฟ้อง ในปัจจุบันไม่มีกองทุนแต่มีคณะกรรมการตาม พระราช
บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พิจารณาเบิกจ่ายจากงบประมาณ
แผ่นดิน ภารกิจทั้งสองนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องของรัฐในการช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ในสังคม แต่กฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ และรายได้ยัง
แตกต่างกัน จึงสมควรที่จะปฏิรูปภารกิจทั้งสองให้ดีขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมสูงสุด
อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่ากองทุนยุติธรรมในปัจจุบันมีอยู่แล้ว
แต่มีข้อจำกัดมากมายทั้งเรื่องความจำกัดด้านงบประมาณ

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง