คู่มือสังเกตการณ์คดีพิเศษ (รวมถึงคดีพลเรือนพิจารณาในศาลทหาร)

แหล่งข้อมูล คู่มือสังเกตการณ์ การะบวนการยุติธรรม จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล ICJ

บทที่ 7 คู่มือสังเกตการณ์ กระบวนการยุติธรรม

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง