เวทีเสวนาวันสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบจาการทรมานสากล 26 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัยะลา

เวทีเสวนาวันสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบจาการทรมานสากล 26 มิถุนายน 2557

องค์กรผู้ร่วมจัดงาน มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและ
องค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ร่วมกับ HAP,JOP,MAC,PERMAS,PERWANI

ลานอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรม นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ จังหวัดยะลา

กำหนดการ

เวลา 10:00 น. ลงทะเบียน

เวลา 10.30 – 12.00 น. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการนำมาใช้ในประเทศไทย

วิทยากร พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ผู้แทนจากองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International)

นูรัยนี อูมา มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

พลโทชรินทร์ อมรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการบังคับใช้กฎหมาย สิทธิมนุษยชน และนิติวิทยาศาสตร์ กอรมน. ภาค 4 ส่วนหน้า

นายอนุพงศ์ พันธชยางกูร (กำนันโต๊ะเด็ง)

ผู้ดำเนินรายการ อัญชนา หิมมิน๊ะ กลุ่มด้วยใจ

12.00 – 13.00 พักทานอาหารเที่ยงและละหมาด

13.00 อานาซีดกมปังวงมุสรอ

ละครเวทีเกี่ยวกับการซ้อมทรมาน

เวทีเสวนาช่วงบ่าย สถานการณ์การทรมานในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ตัวแทนผู้เสียหายจากการถูกทรมาน และร่วมเสวนาผู้ร่วมเขียนรายงานคู่ขนานโดย

1.ตัวแทนจาก MAC 2.ตัวแทนจาก HAP

3.ตัวแทนจาก JOP 4.ตัวแทนจากกลุ่มด้วยใจ

5 .PERWANI ผู้ดำเนินรายการ นางสาวนูรฮายาตี จากHAP

15.30 -16:00 ประธาน อธิบายความหมายของสติกเกอร์รณรงค์ต่อต้านการทรมานและกล่าวปิดพิธี

25570623-155806.jpg

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง