กลุ่มทนายความเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน_28_05_2014

10421304_668490056534185_6054452360572869693_nใบแจ้งข่าว ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 28_05_2014
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)
โทร(Tel) : 096-7893172 หรือ 096-7893173 e-mail: tlhr2014@gmail.com

ใบแจ้งข่าว
กลุ่มทนายความเปิด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
เผยแพร่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2557) คณะทนายความ รวมตัวเปิด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้คำแนะนำแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงกฎระเบียบ รวมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในระหว่างมีการบังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศในขณะนี้
อีกทั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่ง ประกาศ และระเบียบเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากหลายฉบับ รวมทั้งได้มีประกาศเรียกให้บุคคลเข้าไปรายงานตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจับกุม กักตัวบุคคล ตามกฎอัยการศึก อาจทำให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจ และกังวลใจ คณะทนายความด้านสิทธิมนุษยชน จึงรวมตัวกันเปิดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ รับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และรวบรวมข้อมูลและทำฐานข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรม
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจะจัดให้มีทนายความและอาสาสมัคร ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการปฏิบัติตน รวบรวมข้อมูล รวมทั้ง เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในพื้นที่ หากมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยหากประชาชนมีปัญหาต้องการคำแนะนำและคำปรึกษาเบื้องต้น ให้โทรศัพท์มาปรึกษาเบื้องได้ที่ 096-7893172 หรือ 096-7893173 เวลา 09.00 – 17.00 นาฬิกา หรือที่ tlhr2014@gmail.com
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนและเชื่อมั่นต่อกระบวนการของเจ้าหน้าที่ ในแนวทางการปฏิบัติตนและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสงบ เรียบร้อยและความสมานฉันท์ระหว่างกัน

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง