CAT committee will review Thailand report on Torture on 30 April- 1 May 2014 (Thai version)

ใบแจ้งข่าว CAT committee กำหนดวันพิจารณารายงานทรมานไทย 2
25560829-190257.jpg
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
ใบแจ้งข่าว
คณะกรรมการต่อต้านการทรมานยูเอ็น กำหนดวันพิจารณารายงานของไทย
วันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม นัดภาคประชาสังคมชี้แจงนอกรอบวันที่ 29 เมษายน ณ กรุงเจนีวา
จากการที่ทางคณะกรรมการต่อต้านการทรมานที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีด้วยนั้น ได้ขอความร่วมมือองค์กรทำงานด้านสิทธิมนุษยชนส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT) ทางข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสำนักงานเลขานุการให้กับคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ได้กำหนดวันพิจารณารายงานสถานการณ์การทรมานของไทยเป็นวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม ปี 2557 และยังได้กำหนดวันนัดให้ภาคประชาสังคมชี้แจงนอกรอบวันที่ 29 เมษายน การพิจารณารายงานครั้งนี้จะดำเนินการที่ตึกสำนักงานของข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชน ณ นครเจนีวา
ขั้นตอนการพิจารณารายงานของรัฐในเรื่องความก้าวหน้าของการนำอนุสัญญาต่อต้านการทรมานมาปฏิบัติในประเทศไทยเริ่มในวันพุธที่ 30 เมษายนในเวลา 10.00 น.(วันเวลาณ นครเจนีวา) โดยจะมีการกล่าวเปิดการประชุม โดยหัวหน้าคณะที่นำเจ้าหน้าที่ของไทยไปร่วมรายงานเป็นเวลา 15-20 นาที โดยจะมีการเผยแพร่คำกล่าวในเวปไซด์ของ OHCHR หนึ่งวันก่อนล่วงหน้า เน้นให้หัวหน้าคณะกล่าวถึงเนื้อหาสำคัญที่ใหม่และยังไม่ได้ครอบคลุมในรายงานที่จัดส่งไปแล้ว ต่อมาทางคณะกรรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาชาติซึ่งจัดให้มีตัวแทนกรรมการสองท่านคือ Ms. Felice Gaer (รองประธานคณะกรรมการฯ) และ Mr. Alessio Bruni เป็นผู้แทนในการรายงานข้อค้นพบเกี่ยวกับสถานการณ์การทรมานในประเทศไทย ตามข้อบท 1-16 ในอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการถามคำถามจากคณะกรรมการท่านอื่นๆ ได้อีกรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนปิดการประชุมจะมีการหัวหน้าคณะตัวแทนรัฐบาลกล่าวปิดอีกครั้ง
ต่อมาวันพฤหัสที่ 1 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. (วันเวลาณ นครเจนีวา) ทางคณะกรรมการจะให้เวลาผู้แทนไทยตอบคำถามต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในการประชุมวันที่ 30 เมษายน เป็นเวลา 60 นาที และจะมีการถามคำถามเพิ่มเติมจากคณะกรรมการทั้งคณะอีก 60 นาที ต่อจากนั้น ตัวแทนของรัฐบาลไทยจะมีเวลาตอบคำถามอีก 60 นาที รวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง โดยทางคณะกรรมการฯ อนุญาตให้ผู้แทนไทยส่งคำตอบเป็นเอกสารเพิ่มเติมได้หากเวลาในการนำเสนอไม่เพียงพอ โดยต้องจัดส่งเป็นเอกสารภายในเวลา 24 ชั่วโมง ผลสรุปของการพิจารณารายงาน ทางคณะกรรมการฯ จะนำเสนอเป็นข้อสังเกตต่อรัฐบาลไทยเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การป้องกันการทรมานเป็นผลในประเทศไทย ข้อสังเกตชุดนี้จะเผยแพร่ทางเวปไซด์และส่งต่อให้รัฐบาลไทยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมประมาณเดือนพฤษภาคม 2557
บทบาทของภาคประชาสังคมนอกจากจะจัดส่งรายงานคู่ขนานต่อคณะกรรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาชาติภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 ทางคณะกรรมการฯ ยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมชี้แจงข้อเท็จจริงโดยตรงในวันที่ 29 เมษายน ทั้งนี้การพิจารณารายงานของประเทศไทยดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดสดตามวันเวลาณ นครเจนีวาทาง Webcast ที่ http://www.treatybodywebcast.org/category/webcast-archives/cat/

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ Tel. 02-693-4939 Email: crcf.justice@gmail.com

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง