อภิปรายเรื่อง “ทำแผนฯ-แถลงข่าว อย่างไรให้ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ” ห้องประชุม709. กสม.

ขอเชิญร่วมงานเวทีสาธารณะ อภิปรายเรื่อง “ทำแผนฯ-แถลงข่าว อย่างไรให้ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน”

ด้วยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับองค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ทำแผนฯ-แถลงข่าวอย่างไรให้ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน” ในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การจัดเวทีเสวนาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อหาทางออกของการปฏิบัติหน้าที่อย่างคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นจรรยาบรรณของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวอาชญากรรมและเพื่อนำผลสรุปหรือข้อเสนอแนะจากการเวทีเสวนาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อต่อไป

กำหนดการเวที่สาธารณะ

อภิปรายเรื่อง “ทำแผนฯ-แถลงข่าว อย่างไรให้ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ”

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพ

จัดโดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ

และ องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

****************************

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีสาธารณะ

โดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

และประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ

๐๙.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายเรื่อง “ทำแผนฯ –แถลงข่าว อย่างไรให้ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ รองประธานอนุกรรมการฯ

ร่วมอภิปราย โดย

– ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ *

– คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

– คุณฐิติมา บ้านสร้าง

บรรณาธิการแผนและยุทธศาสตร์ข่าว สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

– คุณสมชาย หอมลออ

ประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

– คุณสุมิตรชัย หัตถสาร

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. กล่าวสรุปและปิดเวทีสาธารณะ
โดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช

* วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน

*** ระหว่างการอภิปรายจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ เนาวรัตน์ 089-922-9585 อีเมล์ media@amnesty.or.th

Naowarat Suesa-ard

Media and Communication Coordinator

90/24 Ladprao Soi 1, Jomphol

Chatuchak, Bangkok 10900

Thailand

Tel: 66-2-513-8745, 66-2-513-8754

Fax: 66-2-939-2534

Mobile: 66-8-9922-9585

http://www.amnesty.or.th

media@amnesty.or.th

http://www.amnesty.or.th

http://www.facebook.com/amnestythailand

Working to Protect Human Rights

25560630-070741.jpg

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง