ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะเรื่อง “ก้าวต่อไปเสรีภาพในการชุมนุมมองผ่านคำพิพากษา” วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ห้อง222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะเรื่อง “ก้าวต่อไปเสรีภาพในการชุมนุมมองผ่านคำพิพากษา”

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ห้อง222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 13:00-16:30 นาฬิกา สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ร่วมกับมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดเวทีสาธารณะเรื่อง “ก้าวต่อไปเสรีภาพในการชุมนุมมองผ่านคำพิพากษา” ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เสรีภาพในการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนได้ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับภาครัฐมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การชุมนุมเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งภาครัฐควรให้ความสำคัญ แต่ปัจจุบันเสรีภาพดังกล่าว กลับถูกละเลย ดังจะเห็นได้จากท่าทีของภาครัฐที่มีต่อประชาชน นำไปสู่การสลายการชุมนุม และดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมในคดีการชุมนุมท่อต้านท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย และคดีคัดค้านการออกกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งที่การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งเป็นการปฏิเสธสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การพิทักษ์สิทธิในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านเสรีภาพในการชุมนุม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเสรีภาพดังกล่าว โดยได้จัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ขึ้น เพื่อร่วมกันเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาคำตอบถึงอนาคตและก้าวต่อไปของเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน

กำหนดการ

26 มิย. 2556

13:00-13:30 น. ลงทะเบียน

13:30-13:45 น. กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ตัวแทนสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13:45-15:00 น. เสวนาเรื่อง “ก้าวต่อไปเสรีภาพในการชุมนุมมองผ่านคำพิพากษา”

โดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิเคราะห์คำพิพากษาคดีท่อก๊าชไทย-มาเลเซีย และ คดีคัดค้านการออกกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)สมัยรัฐประหารปี 2549 รวมทั้งคำพิพากษาที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะในประเทศไทยและกรณีในต่างประเทศ

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวพูนสุข พูนสุขเจริญ สมาชิกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

15:00 – 15.15 น. พักรับระทานอาหารว่าง

15:15-16:00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีและต่อสู้คดีเสรีภาพใน การชุมนุม

16:00-16:30 น. วิทยากรสรุปและวางแนวทางเกี่ยวกับ “ก้าวต่อไปเสรีภาพในการชุมนุมมองผ่านคำพิพากษา”

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

นายพนม บุตะเขียว 085 -4681555

นายธนาธร ทนานนท์ 086-094-0606

นายสงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ 084-0166152

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง