กำหนดการเวทีสาธารณะเรื่อง “ก้าวต่อไปเสรีภาพในการชุมนุมผ่านคำพิพากษา” 26มิย.2556, 13:00 TU

ปัจจุบันได้มีคำพิพากษาของศาลในหลายคดีที่ออกมาวางหลักเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเอาไว้ เช่น คดีที่ชาวบ้านจังหวัดสงขลาใช้สิทธิชุมนุมคัดค้านโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซียและคดีที่กลุ่มองค์กรภาคประชาชนชุมนุมคัดค้านการออกกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ( สนช.)จะเห็นได้ว่าคำพิพากษาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกถึงสถานการณ์สิทธิในเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี สมาคมฯได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อมองสถานการณ์สิทธิในเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมในอดีตและปัจจุบันโดยมองผ่านคำพิพากษาของศาลของทั้งสองคดี และหวังว่าจะเป็นการวางหลักคิดในเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมในอนาคต

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเห็นว่าท่านเป็นองค์กรหรือบุคคลที่มีขอบเขตการทำงานและมีความสนใจในด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเสรีภาพในการชุมนุม สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเวทีสาธารณะเรื่อง “ก้าวต่อไปเสรีภาพในการชุมนุมผ่านคำพิพากษา” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 13.00-16.30 น. เพื่อประโยชน์ทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมต่อไป

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สอบถามเพิ่มเติม : 02-693-0682

กำหนดการเวทีสาธารณะเรื่อง “ก้าวต่อไปเสรีภาพในการชุมนุมผ่านคำพิพากษา”

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2556

13:00-13:30 น. ลงทะเบียน

13:30-13:45 น. กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ตัวแทนสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13:45-15:00 น. เสวนาเรื่อง “ก้าวต่อไปเสรีภาพในการชุมนุมมองผ่านคำพิพากษา”

โดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิเคราะห์คำพิพากษาคดีท่อก๊าชไทย-มาเลเซีย และ คดีคัดค้านการออกกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)สมัยรัฐประหารปี 2549 รวมทั้งคำพิพากษาที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะในประเทศไทยและกรณีในต่างประเทศ

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวพูนสุข พูนสุขเจริญ สมาชิกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

15:00 – 15.15 น. พักรับระทานอาหารว่าง

1.5.15-16:00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีและต่อสู้คดีเสรีภาพใน การชุมนุม

16:00-16:30 น. วิทยากรสรุปและวางแนวทางเกี่ยวกับ “ก้าวต่อไปเสรีภาพในการชุมนุมมองผ่านคำพิพากษา”

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง