โครงการเวทีสาธารณะ เรื่อง การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย_23มีนาคม2556_โรงแรมมิราเคิลแกรนด์กรุงเทพ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม

โครงการเวทีสาธารณะ เรื่อง การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
วันอังคาร ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น ๓
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ**

๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน

๙.๐๐ – ๙.๑๐ น.
กล่าวเปิดงาน

โดย คุณสมชาย หอมลออ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย และ
ประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม
๙.๑๐ – ๙.๓๐ น.
ปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในหัวข้อ “การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมโดยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย”

๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
(รวมอาหารว่าง)
อภิปราย “การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย: การดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข”

โดย นายสมบัติ พฤติพงศภัค
ผู้พิพากษาประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา

นางสมสุข มีวุฒิสม
อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
สำนักงานอัยการสูงสุด

นายวีรศักดิ์ โชติวานิช
กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
ผู้อำนวยการโครงการเข้าถึงความยุติธรรม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

*** ช่วงถาม – ตอบ ***

ดำเนินรายการโดย
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
กรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม (คปก.)

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
(รวมอาหารว่าง)
อภิปราย “แนวทางปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย : มุมมองและข้อเสนอจากภาคประชาชน”

ประเด็นอภิปราย: การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมของแต่ละกลุ่มหรือประเด็นที่มีลักษณะเฉพาะ
– ประเด็นเรื่องแรงงานและการค้ามนุษย์
– ประเด็นเรื่องสิทธิชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ประเด็นเรื่องสิทธิผู้หญิงและความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย
– ประเด็นเรื่องสิทธิผู้พิการ
– ประเด็นเรื่องสิทธิเด็ก
– ประเด็นเรื่องสิทธิผู้ใช้ยาเสพติด
– ประเด็นเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
– ฯลฯ
นำการอภิปรายโดย
คุณสุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้ประสานงาน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)
คุณส.รัตนมณี พลกล้า ผู้ประสานงานและทนายความ ศูนย์ข้อมูลชุมชน
คุณศิวนุช สร้อยทอง มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)
คุณพนม บุตะเขียว ผู้ประสานงานฝ่ายคดีฯ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
คุณเลาฟั้ง บัณฑิตเทิดสกุล ทนายความ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน
คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ เลขาธิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
คุณวาสนา เก้านพรัตน์ มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก
คุณสิทธิพงศ์ จันทรวิโรจน์ เลขาธิการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

ดำเนินรายการโดย
คุณศราวุฒิ ประทุมราช และคุณจุลศักดิ์ แก้วกาญจน์ นักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐น.
สรุปประเด็นอภิปรายและข้อเสนอแนะ

โดย นายสมชาย หอมลออ

*วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม
**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง