Death penalty 2012: Despite setbacks, a death penalty-free world came closer _AI statement 10April 2013

[FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN]
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
แถลงการณ์
10 เมษายน 2556

แถลงรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตทั่วโลกประจำปี 2555

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ชี้ไทยเป็นประเทศส่วนน้อยในโลกที่ยังใช้โทษประหารชีวิต

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิตในปี 2555 พบไทยเป็นหนึ่งใน 58 ประเทศทั่วโลกที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิต ในขณะที่แนวโน้มทั่วโลกมุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต

ในรายงาน “สถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ในปี 2555” (Death Sentences and Executions in 2012) ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่เผยแพร่ในวันนี้ ยืนยันว่าแนวโน้มทั่วโลกมุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยในปี 2555 มีเพียง 21 ประเทศหรือหนึ่งใน 10 ของประเทศทั่วโลกเท่านั้นที่ยังทำการประหารชีวิต

เมื่อ 35 ปีที่แล้ว มีเพียง 16 ประเทศ ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต แต่ในปัจจุบันมี 140 ประเทศทั่วโลกหรือมากกว่า 2 ใน 3 ของทุกประเทศที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติแล้ว นั่นแสดงให้เห็นว่าทรรศนะคติและความเชื่อดั้งเดิมสามารถเปลี่ยนแปลงได้

อย่างไรก็ตามในปี 2555 ได้เกิดความถดถอยเช่นกัน กล่าวคือมีการรื้อฟื้นการประหารชีวิตในประเทศแกมเบีย อินเดีย ญี่ปุ่น และปากีสถาน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของการประหารชีวิตตามการรายงานข่าวในอิรัก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง

สำหรับประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วย 10 ประเทศนั้น กัมพูชาและฟิลิปปินส์ ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท ลาว พม่า และบรูไน ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ สำหรับประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และเวียดนาม ยังคงมีและใช้โทษประหารชีวิตอยู่

สำหรับประเทศไทยในปี 2555 มีบันทึกการตัดสินประหารชีวิตอย่างน้อย 106 คดี และจนถึงสิ้นปี 2555 มีนักโทษประหารชีวิตอยู่กว่า 650 คน โดยกว่าครึ่งเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อย่างไรก็ตามเป็นปีที่ 3 ที่ไม่มีการประหารชีวิตในประเทศไทย

นางสาวปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรับรองผลการพิจารณาการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (UPR) ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 อย่างไรก็ตามทางการไทยปฏิเสธข้อเสนอแนะที่ให้ทบทวนหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต และแม้ว่ารัฐไทยได้แสดงเจตน์จำนงในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2552-2556) ที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิต และเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทน แต่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมากลับมีเสียงเรียกร้องให้เร่งการประหารชีวิตในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งการกดดันที่มาจากหน่วยงานของรัฐบาลด้วย

ในปี 2555 ประเทศไทยได้ “งดออกเสียง” เป็นปีที่ 2 ต่อมติพักการใช้โทษประหารชีวิตชั่วคราวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อเทียบกับการลงมติ “คัดค้าน” เมื่อปี 2550 และ 2551 การประชุมครั้งต่อไปในปี 2557 เราคาดหวังว่าประเทศไทยจะลงมติ “เห็นชอบ” รับมติพักการใช้โทษประหารชีวิตชั่วคราวอย่างเป็นทางการ

“แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียกร้องรัฐบาลไทยให้ดำเนินการตามเจตน์จำนงที่ระบุไว้ในแผนสิทธิมนุษยชน ประกาศพักการใช้โทษประหารชีวิตชั่วคราวอย่างเป็นทางการ รวมทั้งให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติกา ICCPR” ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยกล่าว

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คัดค้านโทษประหารชีวิตทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดทางอาญาประเภทใด ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีบุคลิกลักษณะใด หรือไม่ว่าทางการจะใช้วิธีประหารชีวิตแบบใด โทษประหารชีวิตละเมิดสิทธิที่จะมีชีวิตและเป็นการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งงานวิจัยมากมายจากนานาประเทศได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโทษประหารชีวิตไม่มีความเชื่อมโยงใดๆ กับการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของอาชญากรรม

เอกสารสารธารณะ
รายงานฉบับภาษาไทยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.amnesty.or.th หรือ http://bit.ly/11QUBwj

ชมแอนิเมชั่นสรุปสถานการณ์โทษประหารชีวิต ปี 2555 ได้ที่ http://youtu.be/7H8BY2MLv54

เอกสารประกอบ
1. แถลงการณ์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 10 เมษายน 2556
2. แถลงสรุปสถานการณ์การใช้โทษประหารทั่วโลก
3. โทษประหารชีวิต 2555 ข้อเท็จจริงและสถิติ
4. สามารถดาวน์โหลดข้อมูลภาพประกอบรายงานได้ที่

Click to access DeathPenalty_WorldwideTrends_2012_en.pdf

Click to access DeathPenalty_Trends_2012_en.pdf

Click to access DeathPenalty_ExecutingCountries_2012_en.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สุธารี วรรณศิริ
ผู้ประสานงานฝ่ายรณรงค์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-5138745 หรืออีเมล์ campaign@amnesty.or.th
***********************************
Dear all,

Today we would like to share with you the press release for Amnesty International Report on Death Penalty in 2012.

The report presents the key findings and development on the use of death penalty in all regions in 2012.

The highlighted death penalty facts and figures in 2012 can be found in the attachment.
The full report will be available on the website http://www.amnesty.org/deathpenalty after the embargo time.

The infographic of the report can be downloaded in PDF format below:

Click to access DeathPenalty_WorldwideTrends_2012_en.pdf

Click to access DeathPenalty_Trends_2012_en.pdf

Click to access DeathPenalty_ExecutingCountries_2012_en.pdf

The animation to highlight the key findings of this report can be viewed at http://youtu.be/uk8rmzb7I5Y

For more information please feel free to contact Miss Sutharee Wannasiri, campaign coordinator at Amnesty International Thailand, on 02-5138745 or email: campaign@amnesty.or.th

Best regards,
Team Amnesty International Thailand

AMNESTY INTERNATIONAL
Press Release

Death penalty 2012: Despite setbacks, a death penalty-free world came closer

Despite some disappointing setbacks in 2012, the global trend towards ending the death penalty continued, Amnesty International found in its annual review of death sentences and executions.

2012 saw the resumption of executions in several countries that had not used the death penalty in some time, notably India, Japan, Pakistan and Gambia, as well as an alarming escalation in executions in Iraq.

But the use of the death penalty continues to be restricted to an isolated group of countries, and progress towards its abolition was seen in all regions of the world.

Only 21 of the world’s countries were recorded as having carried out executions in 2012 – the same number as in 2011, but down from 28 countries a decade earlier in 2003.

In 2012, at least 682 executions were known to have been carried out worldwide, two more than in 2011. At least 1,722 newly imposed death sentences in 58 countries could be confirmed, compared to 1,923 in 63 countries the year before.

But these figures do not include the thousands of executions that Amnesty International believes were carried out in China, where the numbers are kept secret.

“The regression we saw in some countries this year was disappointing, but it does not reverse the worldwide trend against using the death penalty. In many parts of the world, executions are becoming a thing of the past,” said Salil Shetty, Secretary General of Amnesty International.

“Only one in 10 countries in the world carries out executions. Their leaders should ask themselves why they are still applying a cruel and inhumane punishment that the rest of the world is leaving behind.”

The top five executing countries in the world were once again China, Iran, Iraq, Saudi Arabia and USA, with Yemen closely behind.

Methods of executions in 2012 included hanging, beheading, firing squad and lethal injection. In Saudi Arabia, the body of one man executed through beheading was displayed in what is known as “crucifixion”.

People faced the death penalty for a range of crimes including non-violent drug-related and economic offences, but also for “apostasy”, “blasphemy”, and “adultery” – acts that should not be considered crimes at all.

The Asia-Pacific region saw some disappointing setbacks in 2012, with India, Japan and Pakistan resuming executions after long periods when these countries were execution-free.

In November, India carried out its first execution since 2004 when Ajmal Kasab, one of the gunmen involved in the 2008 Mumbai attacks, was hanged.

In Japan, three death row inmates were executed in March – followed by another four later in the year – ending a 20-month hiatus in executions there.

China once again executed more people than the rest of the world put together, but due to the secrecy surrounding the use of the death penalty in the country it was not possible to obtain accurate figures on the use of capital punishment in China.

But there were also positive developments in the region. Viet Nam did not carry out any death sentence, while Singapore observed a moratorium on the death penalty and Mongolia ratified a key international treaty committing the country to abolition.

The Pacific sub-region continued to be a virtually death penalty-free area.

Although the Middle East and North Africa saw a few positive developments, use of the death penalty in the region is still a cause of great concern.

Iran, Saudi Arabia, Iraq and Yemen saw continued high levels of executions; 99 per cent of all executions in the region were carried out in these four countries.

In particular, there was an alarming rise in Iraq’s use of the death penalty, where at least 129 people were put to death – almost double the 2011 figure of 68.

Iran once again came second behind China when it came to the number of executions.314 executions were officially acknowledged by the authorities, but the real number is almost certainly much higher as scores of other executions not officially acknowledged were also recorded.

The conflict in Syria made it impossible to confirm whether the death penalty was used there in 2012.

In the Americas, the USA remains the only country to carry out executions – the total number, 43, was the same as in 2011, but only nine states executed in 2012, compared to 13 in 2011. Connecticut became the 17th abolitionist state in April, while a referendum on the abolition of the death penalty was narrowly defeated in California in November.

The English-speaking Caribbean remained execution-free; 12 death sentences were recorded in three of the sub-region’s 12 countries.

In sub-Saharan Africa, there was further progress towards abolition. Benin took legislative steps to remove relevant provisions from its laws, and Ghana plans to abolish the death penalty in its new Constitution. There are no more prisoners on death row in Sierra Leone.

However, executions and death sentences imposed in the region increased substantially from 2011 to 2012, due to higher figures reported from Sudan and Gambia.

August saw the execution of nine people in Gambia – the country’s first in almost three decades. Following an international outcry, President Yahya Jammeh announced a “conditional” moratorium on executions which would be “automatically lifted” if crime rates increased. In Sudan, there were at least 19 executions and 199 death sentences.

Belarus continued to be the only country in Europe and Central Asia to carry out executions, and did so under strict secrecy, with at least three men put to death in 2012.

Latvia was the 97th country worldwide to become abolitionist for all crimes, after removing the last capital crimes from its legislation during 2012.

One argument frequently deployed by proponents of the death penalty is that it acts as a deterrent against crime. However, a major 2012 study in the USA concluded that the deterrence argument should not be put forward to justify the use of the death penalty.

“Governments still executing have run out of arguments to justify themselves. There is no evidence whatsoever to indicate that the death penalty works as a special deterrent against crime,” said Shetty.

“The real reason for the death penalty’s use can often be found elsewhere. In 2012, we were once again very concerned to see countries executing for what appeared to be political purposes – either as a populist measure, or as an outright tool of repression.”

Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception, regardless of the nature or circumstances of the crime; guilt, innocence or other characteristics of the individual; or the method used by the state to carry out the execution. The death penalty violates the right to life and is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.

Public document
****************************************
For more information please call Amnesty International’s press office in London, UK, on +44 20 7413 5566 or email: press@amnesty.org
—-
Amnesty International Thailand
90/24 Ladprao Soi 1, Jomphol, Chatuchak, Bangkok THAILAND 10900
Phone: +66 (0) 2 513 8754, +66 (0) 2 513 8745
Fax: +66 (0) 2 939 2534
info@amnesty.or.th
http://www.amnesty.or.th
http://www.facebook.com/amnestythailand
—-
Amnesty International is a Nobel Peace Prize-winning grassroots activist organization with more than 3 million supporters, activists and volunteers in more than 150 countries and territories campaigning for human rights worldwide. The organization investigates and exposes abuses, educates and mobilizes the public, and works to protect people wherever justice, freedom, truth and dignity are denied.

25560410-135601.jpg

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง