Voices from the Prisons: Security Detainees and Pattani Peace Dialogue

ดาวน์โหลด ใบแจ้งข่าว 2013_03_27_ News release_ report on voices from the prisons-national security detainees (Thai)

ดาวน์โหลด รายงานโครงการเสียงผู้ต้องขังคดีความมั่นคง Report from Security detainees_ 27 Mar 2013_ by Duayjai _Thai_

กลุ่มด้วยใจและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2556
ใบแจ้งข่าว
​เสียงของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงสู่การการพูดคุยสันติภาพ​
ในระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2556 ทางกลุ่มด้วยใจโดยการสนับสนุนของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการเปิดพื้นที่การพูดคุยกับผู้ต้องหาคดีความมั่นคง จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา ,นราธิวาส โดยมีความหวังว่าเสียงสะท้อนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่อยู่ในเรือนจำจะได้มีส่วนร่วมในวิวัฒนาการของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พัฒนามาจนกระทั่งมีการพูดคุยสันติภาพที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 นี้ที่ประเทศมาเลเซีย โดยกลุ่มด้วยใจได้จัดทำเป็นรายงานจำนวน 13 หน้าเพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยในมุมมองของผู้ต้องขังคดีความมั่นคง โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยและการกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
“การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา ถึงแม้จะมีมาตรการ และวิธีการแก้ปัญหาดำเนินการมากว่า 9 ปีก็ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ การพูดคุยเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันจึงเป็นวิธีหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันของคู่ขัดแย้ง และคู่ขัดแย้งที่ทุกฝ่ายกล่าวถึงส่วนหนึ่งคือผู้ที่ถูกคุมขังในเรือนจำต่าง ๆ ที่มีประมาณ 300 คน” นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ กลุ่มด้วยใจ ผู้จัดกิจกรรมกล่าว
กลุ่มด้วยใจและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ดำเนินกิจกรรมเปิดพื้นที่พูดคุยกับผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในเรือนจำ 4 จังหวัดมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 และได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้บัญชาการเรือนจำทั้งสี่แห่งมาโดยตลอด จนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อมีการเผยแพร่ว่ารัฐบาลโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ลงนามในการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้เห็นต่างกลุ่มหนึ่ง โดยโครงการได้รับควาห้ความช่วยเหลือในการจัดทำโครงการนี้ ทางกลุ่มด้วยใจจึงได้ประสานงานผ่านศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการเจรจาสันติภาพ คือคุณเมธัส อนุวัตรอุดม นักวิชาการสำนักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า คุณธีรดา ศุภะพงษ์ Center for Humanitarian Dialogue (HDC) ซึ่งระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งสิ้น 177 คนที่เข้าร่วมพูดคุย
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ กลุ่มด้วยใจ โทร 081-8098609
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 02-6934939

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง