You are invited to join Weaving Peace for the Deep South and Ending Violence Against Women 10 December 2012

postcard_front FINAL (1)

Weaving Peace for the Deep South and Ending Violence Against Women
Santichaiprakan Park, Bang Lumpoo
10 December 2012
กำหนดการ Agenda
สานสันติชายแดนใต้และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
Weaving Peace for the Deep South and Ending Violence Against Women
ณ สวนสันติชัยปราการ บางลำพู
Santichaiprakan Park, Bang Lumpoo
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
10 December 2012

14:00-15:00

15:00-15:15

15:15-15:30

15:30-16:00

16:00-17:30

17:30-18.00

18:00-18:15

18:15-18:45

18:45-19:15

19:15-19:30

ผู้เข้าร่วมเดินทางมาถึง – Arrival of participants

การแสดงต้อนรับ: กลุ่มผู้หญิงชายแดนใต้: Cultural performance of southern women

กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์: Welcome address
รุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

การแสดงทางวัฒนธรรม: Cultural performances

เสวนาความรุนแรงต่อผู้หญิง และ ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน: Plenary on
Violence Against Women in the Deep South and Women Human Rights Defenders
แยน๊ะ สะแลแม ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ปาติเมาะ เปาะอิแตดาโอ๊ะ สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
คอลีเยาะ หะหลี ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ศิริพร สะโครบาเนค มูลนิธิผู้หญิง
วิสา เบ็ญจมโน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
พ.อ. ปัญญา กาญจนวณิชย์ รองผอ. กนผ. ศปคท.
อารีวรรณ จตุทอง ผู้ดำเนินรายการ

ดนตรีเพื่อสันติภาพ: วงโฮปแฟมิลี่: Music by Hope Band

บทกวีเพื่อสันติภาพ: Poetry for Peace
วันรวี รุ่งแสง, เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์, อังคาร จันทาทิพย์, ที่จันทร์ ทอฉาย

คำประกาศสานสันติชายแดนใต้และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง:
Declaration on Weaving Peace in the Deep South and Ending Violence Against Women

ละหมาดฮายัตและภาวนาเพื่อสันติภาพและยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
Solidarity Praying for Peace in the Deep South and Ending of Violence Against Women

พิธีลอยกระทงสายเพื่อสร้างสันติ: Loy Kratong Sai

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง