2012-9-28_ศาลปัตตานียกคำร้องบิดาผู้ตายร้องขอให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานและขอให้มีคำสั่งไต่สวนการตายกรณีนายสุไลมานแนซาใหม่

เมื่อวันที่28กันยายน2555 ศาลจังหวัดปัตตานีได้ยกคำร้อง โดยศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องโดยมีใจความว่า “กรณีตามคำสั่งศาลใช้ดุลยพินิจชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ร้องซักถามเพื่อทำคำสั่ง จึงไม่ใช่กรณีที่พิจารณาผิดระเบียบ ยกคำร้อง”

เผยแพร่วันที่ 27 กันยายน 2555
ใบแจ้งข่าว
กรณีศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งคดีไต่สวนการตาย นายสุไลมาน แนซา เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 55
บิดาผู้ตายร้องขอให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานและขอให้มีคำสั่งใหม่
เนื่องจากกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ[1]
 
วันที่ 27 กันยายน 2555  ที่ศาลจังหวัดปัตตานี  นายเจ๊ะแว แนซา ผู้ร้องคัดค้านซึ่งเป็นบิดาของผู้ตาย     ในคดีไต่สวนการตายของสุไลมาน แนซา  โดยนายอนุกูล อาแวปูเตะ ทนายความผู้ร้องคัดค้าน  ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ  ให้ศาลทำการพิจารณาพยานหลักฐานในคดีใหม่และมีคำสั่งอย่างเป็นธรรมต่อไป    สืบเนื่องจาก  เมื่อวันที่  20  กันยายน  2550  ศาลจังหวัดปัตตานีได้มีคำสั่งในคดีชันสูตรพลิกศพนายสุไลมาน  แนซา คดีหมายเลขดำที่ ช.14/2555  หมายเลขแดงที่ ช.10/2555 ว่า  “ผู้ตายตายเพราะขาดเลือดไปเลี้ยงสมองจากการผูกคอด้วยผ้าเช็ดตัวกับเหล็กดัดหน้าต่าง  ในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่”  ซึ่งในคำสั่งยังได้ระบุอีกว่า  “พยานหลักฐานผู้ร้องคัดค้านไม่อาจหักล้างพยานผู้ร้องได้”  ผู้ร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งศาลดังกล่าว  เนื่องจากเห็นว่าการที่ศาลทำคำสั่งคดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพ  ตามมาตรา  150  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานหักล้างกันระหว่างพยานที่พนักงานอัยการผู้ร้องนำมาสืบกับพยานที่ผู้ร้องคัดค้านนำสืบนั้น  ไม่ชอบด้วยหลักการพิจารณาคดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย  ที่มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้คู่ความทุกฝ่ายนำพยานหลักฐานต่างๆ เข้าสืบเพื่อเสนอข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อศาล  เพื่อศาลจักได้แสวงหาข้อเท็จจริงจนถึงที่สุดเพื่อประโยชน์ของผู้ตาย แต่การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในลักษณะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเช่นเดียวกับการพิจารณาคดีแบบกล่าวหาที่มีโจทก์-จำเลย นำพยานหลักฐานมาหักล้างทำลายน้ำหนักกันนั้น  ทำให้กระบวนการพิจารณาและทำคำสั่งของศาลดังกล่าวเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27  ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15  เพราะขัดกับเจตนารมณ์เรื่องการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150  อีกทั้งขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม   คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย  จึงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งเดิม แล้วพิจารณาพยานหลักฐานและมีคำสั่งใหม่ด้วย    
 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
นายอนุกลู  อาแวปูเตะ  ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี  โทรศัพท์ 081-8987408
นายปรีดา   นาคผิว       ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม      โทรศัพท์ 089-6222474

[1] มาตรา 27  ประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง