Presentation by representatives of Thailand’sindigenous people and ethnic groups to the UN Committee and their observationduring replies by the Thai government_9-10 Aug 2012

English version is below

ใบแจ้งข่าว
ตัวแทนชนเผ่าและชาติพันธุ์ชี้แจงกับคณะกรรมการยูเอ็น และร่วมรับฟังการชี้แจ้งของรัฐบาลไทย
กรณีแนวนโยบายการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตัวแทนชนเผ่าและชาติพันธุ์ได้เข้าชี้แจ้งกับคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ โดยมีแนวคำถามของคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ(ICERD) ที่ถามผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายวิวัฒน์ ตามี่ นางสาวเกาซัร อาลีมามะ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ โดยเวทีการทบทวนรายงานด้านการขจัดการเลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติสำหรับประเทศไทยจะจัดให้มีขึ้นสามารถรับชมได้จาการถ่ายทอดจาก สำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชน กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทาง Webcast ที่เวปไซด์ http://www.treatybodywebcast.org ใน วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 20.00-23.00 น. เวลาในประเทศไทย และ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00-18.00 น. เวลาในประเทศไทย
———————————————————————————————————–
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ Geneva phone +41 22 76 666 4609 หรือ
วิวัฒน์ ตามี +41-22- 76 666 4609

*หมายเหตุ: แนวคำถามของคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ(ICERD) ที่ถามผู้แทนภาคประชาชนมีทั้งหมด 17 คำถาม ต่อไปนี้
1. กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับชนเผ่าพื้นเมืองชาติพันธุ์ในภูมิภาคอื่นมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรเกี่ยวกับการถูกเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
2.คนไร้สัญชาติที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ชั่วคราวในประเทศไทย จะประสบปัญหาอะไรบ้าง อย่างไร?
3.กรณีไม่ได้สัญชาติ เพราะอะไร ทำไมถึงไม่ได้ มีจำนวนเท่าไหร่ ส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศอื่นหรือไม่ ?
4.นโยบายปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กระทบต่อชนเผ่าและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน อย่างไร?
5.กรณีป่าไม้และที่ดิน ความรุนแรงเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากนโยบายด้านป่าไม้และที่ดิน เช่น คดีที่เกิดจากนโยบายรัฐเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมีความรุนแรงมากน้อย แต่ไหน ชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยได้รับผลกระทบหรือไม่ สาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง
6.รัฐบาลไทยใช้กฎหมายและนโยบายอย่างไรในการจับกูม ไล่รื้อ อพยพ และใช้วิธีการใด?
7. รัฐบาลไทยเลือกปฏิบัติทางชาติพันธ์อย่างไรอย่างไร หมายถึงวิธีการ?
8.ชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไทยหรือไม่ มากน้อย แค่ไหน
9. ยุทธศาสตร์ด้านป่าไม้และที่ดินในเขตป่าของรัฐบาลไทยเป็นอย่างไร ส่งผลกระทบอย่างไรต่อชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์
10. คำว่าผู้ตกสำรวจ และคนไร้รากเหง้าแตกต่างกันอย่างไร ทั้งการจำแนกกลุ่ม สถานะและสิทธิ ?
11.ประเทศไทยมีกฎหมายการห้ามการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติประกาศไว้อย่างชัดเจนหรือไม่? ถ้าไม่มีประชาชนที่ถูกเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติใช้ช่องทางใดในการเรียกร้องสิทธิและการใช้สิทธิทางศาลได้หรือไม่อย่างไร
12.ผู้หญิงชนเผ่าถูกค้ามนุษย์มากน้อยแค่ไหน หมายถึงสถานการณ์ความรุนแรงเรื่องการถูกค้ามนษย์ และมีงานให้ความช่วยเหลือ มากน้อยแค่ไหน ?
13. การได้มาซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ได้มาด้วยวิธีการอย่างไร?
14.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)มีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในการเข้ามาช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ?
15. ลองจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติว่า อะไรสำคัญที่สุด ?
16. กรณีการถูกเลือกปฏิบัติของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเพราะลักษณะภูมิภาคมีความข้ดแย้งทางประวัติศาตร์หรือไม่ หรือเพราะเป็มุสลิมมาลายู?
17. ความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมกับองค์กรของรัฐเป็นอย่างไร

Press Release

Presentation by representatives of Thailand’sindigenous people and ethnic groups to the UN Committee and their observationduring replies by the Thai government regarding policy for the elimination ofracial discrimination

In Geneva, Switzerland

On 7 August 2012, representatives ofThailand’s indigenous people and ethnic groups have presented their case to theCommittee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD).Among the delegates from Thailand’s civil society were Ms. Kaosar Aleemama, Mr.Wiwat Tamee and Ms. Pornpen Khongkachonkiet. The session to review Thailand’scountry report on the elimination of racial discrimination at the Office ofHigh Commissioner on Human Rights (OHCHR) can be viewed live through webcastingat http://www.treatybodywebcast.org on 9 August from 20.00-23.00 (local time)and on 10 August 2012 from 15.00-18.00 (local time).

———————————————————————————————————–

For more information, please contact PornpenKhongkachonkiet, CrCF 02-6934939 and Wiwat Tamee, Highland Peoples Taskforce 082-3814040

*Note: Possiblequestions to be raised by the CERD to representatives of Thailand’s civil societyinclude the following 17 questions;

1. As far as racial discrimination is concerned,how different or similar between situations in the three Southern BorderProvinces and the other regions in Thailand where ethnic groups inhibit?

2. What are the problems stateless people whoare given temporary right to stay in Thailand have been encountering?

3. Why aren’t they granted Thai nationality, howmany of them, are most of them migrants from other countries?

4. How extensive did the Thaksin government’sWar on Drug policy affect indigenous people and ethnic groups in Thailand andhow severe it was?

5. How severe does the forest and land policyaffect people such as how much is the impact from the global warmingregulations of the government? Are the indigenous people and ethnic groupsaffected by the policy and what are the causes?

6. What are the policy and law adopted by theThai government when they conduct the arrest, forced relocation and migration?What are the methods used?

7. How does the Thai government raciallydiscriminate against people, and through what methods?

8. Are the indigenous people and ethnic groupsaccepted by the Thai government, and if so, how much?

9. How is the Thai government’s strategy onforest and land issues and how does it affect indigenous people and ethnicgroups?

10. How different between undocumented persons andstateless persons, how are they grouped and divided as per their status andrights?

11. Are there laws in Thailand that clearlyprohibit racial discrimination? If not, what are the channels people use forgetting the chance to exercise their right and judicial rights?

12.How rampant is human trafficking among ethnicwomen? How extensive are the remedies given to them?

13. What is the selection process to recruitmembers of the National Human Rights Commission (NHRC)?

14. How extensive are the roles of NHRC inpreventing racial discrimination?

15. Please prioritize discrimination problems?What are the most important things?

16. Has geographical setting and historicalconflicts contribute to the existing racial discrimination. Do the conflictsstem from, their being Malay Muslim.

17.How is the collaboration among NGOs, civilsociety and governmental agencies?

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง