มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและพันธมิตรเฝ้าระวังการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ จัดทำรายงานคู่ขนานCERD และส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมที่ UN

เผยแพร่วันที่ 3 สิงหาคม                                                                                                     ใบแจ้งข่าว

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและพันธมิตรเฝ้าระวังการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ จัดทำรายงานคู่ขนานCERD

 และส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 9-10 สิงหาคมนี้

ในวันที่ 9-10 สิงหาคมนี้เป็นวันที่รัฐบาลไทยจะได้เข้าร่วมการประชุมพิจารณารายงานรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและเครือข่ายฯ ได้จัดทำรายงานคู่ขนานเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับคณะกรรมการCERD ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 9-10 สิงหาคมนี้

รายงานของรัฐบาล รายงานคู่ขนานของภาคประชาสังคม และรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่ในเวปไซด์ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติโดยสามารถค้นคว้าได้ในเวปไซด์ของคณะกรรมการเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds81.htm

รายงานคู่ขนานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยพันธมิตรเฝ้าระวังการเลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติ เผยแพร่ฉบับไทยและอังกฤษที่  http://crcfthailand.org/2012/08/02/thailand_cerd-shadow-report_-crcf-thai-english-version/     พันธมิตรกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นเป็นเครือข่ายหลวม ๆ หลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 “การจัดทำรายงานคู่ขนาน (Shadow Report) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ” โดยศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) ประเด็นนำเสนอครอบคลุมถึงนโยบาย และการปฏิบัติต่อกลุ่มประชากรต่าง ๆในประเทศไทย เช่น ชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆในประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มมลายูมุสลิม  ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น

แม้ว่าประเทศไทยจะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบปฎิบัติ และการปรับปรุงการปฎิบัติต่อประชากรกลุ่มต่างๆในประเทศไทยไปแล้วบ้างอย่างน่าชื่นชม        หากยังคงมีสภาพปัญหาที่เป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เช่น  กรณีบุคคลไร้สัญชาติ  สิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาล  สิทธิในการเดินทางของชนเผ่าพื้นเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานข้ามชาติ สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองตามแนวชายฝั่ง สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้ง  สิทธิในการแต่งงาน สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมต่ออัตลักษณ์ทางภาษา เช่นการศึกษาด้วยภาษาแม่หรือภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การจับกุม     ควบคุมตัว การส่งกลับ รวมทั้งปัญหาการคัดกรองบุคคลโดยดูจากลักษณะทางชาติพันธุ์ (Racial Profiling)ในการปราบปรามอาชญกรรมเช่นการค้ายาเสพติด การตัดไม้ทำลายป่าต่อชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์  และต่อชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น รายงานคู่ขนานฉบับนี้ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ CERD เป็นภาษาไทยตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  จัดทำเป็นเอกสารแปลไทยอังกฤษสามารถค้นคว้าได้ที่  และสามารถศึกษาทำความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆจาก คู่มือทำความเข้าใจเรื่องการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ http://www.crcf.or.th/th/media_de.php?id_media=9  การพิจารณารายงานที่กรุงเจนีวาครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากประเทศไทยยังไม่ได้ส่งรายงานต่อองค์การสหประชาชาตินับแต่ประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐภาคีในปีพ.ศ. 2546 รายงานฉบับนี้ของรัฐบาลจึงเป็นรายงานฉบับแรกรวมกับรายงาน Periodic อีกสองฉบับ ครอบคลุมการรายงานถึงปีพ.ศ. 2550 อีกทั้งมีประเด็นเรียกร้องจากชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย ชาวมลายูมุสลิม เพื่อให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฎิบัติและเคารพต่อความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของบุคคลทุกคนในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  02-6934939  และ วิวัฒน์ ตามี่  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) เชียงใหม่ 082-3814040

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง