ขอเชิญร่วมประชุม “ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒” โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ 14 มิย. 2555 13.00

กำหนดการสัมมนา

“ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๗๐๙

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. กล่าวต้อนรับโดย นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ “หลักสิทธิในการขอลี้ภัยในกฎหมายคนเข้าเมือง”

(Principle of the Right of to seek asylum inimmigration Law) โดย นายสุรพงษ์ กองจันทึก

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. มอบหนังสือและของที่ระลึก (พักรับประทานอาหารว่าง)

๑๔.๑๕ – ๑๕.๐๐ น. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

นำเสนอโดย นายวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์

๑๕.๐๐– ๑๖.๐๐ น. รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุม

๑๖.๐๐-๑๖.๒๐ น. สรุปผลการประชุม โดยดร.จตุรงค์บุณยรัตนสุนทร

๑๖.๒๐- ๑๖.๓๐ น. กล่าวปิดประชุมโดย นายนิรันดร์พิทักษ์วัชระ

ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร นางสาวฟองจันทร์ สุขเสน่ห์

พิธีกรตลอดงาน ล่ามแปล

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง