You are invited to join the consulation on How reparation can bring Peace & reconciliation_ at PSU on 7 June (Thai and English)

กำหนดการ

การเสวนาแลกเปลี่ยนหลักคิด มุมมอง และประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ

เรื่อง “เยียวยาอย่างไร นำไปสู่ความสมานฉันท์”

วันที่ 7 มิถุนายน 2555     ณ  ห้องประชุมมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

จัดโดยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้  ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

———————————————————————————————————

09.00 – 09.30 น.                ลงทะเบียน

09.30 – 09.45 น.                กล่าวเปิดงาน โดยพันตำรวจเอกทวี   สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.*

09.45 – 11.30 น.                เสวนาแลกเปลี่ยนหลักคิด มุมมอง และประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ  เรื่อง “ เยียวยาอย่างไร นำไปสู่ความสมานฉันท์ ”  โดย

-คุณสมชาย  หอมลออ กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ

-คุณ Caitlin Reiger จากองค์กร International Center for Transitional Justice

(มีการแปลอังกฤษเป็นไทย)

-กรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่มาจากองค์กรภาครัฐหรือประชาสังคม

-กรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่มาจากองค์กรทางศาสนา

– คุณบรรจบ  ศรีสุข           ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบชาวไทยพุทธ  เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

– คุณคำนึง   ชำนาญกิจ     ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบชาวมุสลิม เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดำเนินรายการโดย คุณโซรยา จามจุรีและคุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

11.30 – 12.00 น.              แลกเปลี่ยนซักถาม จากผู้ได้รับผลกระทบฯ และภาคส่วนอื่นๆ

12.00 – 13.30 น.                รับประทานอาหารเที่ยงและปฏิบัติศาสนกิจ

13.30 – 15.30 น.                ตั้งประเด็นและแลกเปลี่ยนซักถาม (ต่อ) จากผู้ได้รับผลกระทบฯ และภาคส่วนอื่นๆ

15.30 – 16.00 น.                 เสนอข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และสรุปการเสวนา

หมายเหตุ : * รอการยืนยัน  กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา กรุณาติดต่อคุณสุไรยา วานิเบอร์โทร 083-3989121

เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมอาหารและที่นั่ง

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง