2012_02_10 Yala students cases_defendents and plaintiffs appealed on the Administrative court decision (Thai)

สรุปอุทธรณ์คดีนักศึกษายะลา

ใบแจ้งข่าว

คดีนักศึกษายะลา ยังไม่ยุติ

กอรมน. และทนายความของนศ. ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองสงขลา

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในฐานะทนายความของนายอิสมาแอ เตะ และนายอามีซี มานาก ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๗, ๑๘๘/๒๕๕๒  ระหว่างนายอิสมาแอ เตะ ที่ ๑ นายอามีซี  มานาก ที่ ๒ ผู้ฟ้องคดี  กองทัพบกที่ ๑ กระทรวงกลาโหมที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี   ซึ่งศาลปกครองสงขลามีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๕, ๒๓๖/๒๕๕๔ [1]   เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ทั้งสองฝ่ายส่งต่อศาลปกครองสงขลาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้รับอุทธรณ์ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไว้แล้ว  เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๕๕-๕๖/๒๕๕๕ ของศาลปกครองสูงสุด  และมีคำสั่งให้คู่กรณีทั้งสองทำคำแก้อุทธรณ์เสนอต่อศาลภายใน ๓๐ วัน  (ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) เพื่อประกอบการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดต่อไป

ทางเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงได้ทำสรุปสาระสำคัญคำอุทธรณ์นี้เผยแพร่เป็นข้อมูลแก่สาธารณชนและผู้สนใจ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง