2012_01_27 คณะกรรมการสิทธิเด็ก องค์กรสหประชาชาติ แนะเลิกใช้กฎอัยการศึกและพรก.ฉุกเฉินหากจชต.ไม่ใช่พื้นที่ความขัดแย้งทางอาวุธ

2012_01_27_ใบแจ้งข่าว เรื่องสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ _final2_

 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

 ใบแจ้งข่าว

คณะกรรมการสิทธิเด็ก องค์กรสหประชาชาติ แนะเลิกใช้กฎอัยการศึกและพรก.ฉุกเฉินหากไม่ใช่พื้นที่ความขัดแย้งทางอาวุธ

ให้นำกฎหมายพิจารณาคดีเด็กมาใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ 2555 รัฐบาลไทยนำโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมเพื่อทบทวนรายงานสิทธิเด็กต่อคณะกรรมการด้านสิทธิเด็กขององค์กรสหประชาชาติ โดยมีตัวแทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเด็กเข้าร่วมประชุมทั้งตัวแทนเยาวชนและตัวแทนหน่วยราชการต่าง ๆ จำนวน 30 คน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารเลือกรับเรื่องเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธนั้น ทางคณะกรรมการฯ ได้นำประเด็นพูดคุยเรื่องการอนุญาตให้มีการบรรจุเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นสมาชิกในชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย แม้ว่าปัจจุบันจะมีการออกคำสั่งห้ามไม่ให้มีการบรรจุเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีให้เป็นชรบ. แล้ว แต่ยังมีข้อท้วงติงว่าจะมีหนทางใดในการทำให้มีบทลงโทษทางอาญาหากมีการอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นชรบ.ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธอันไม่เหมาะสม  ในกรณีเรื่องการบังคับใช้กฎอัยการศึกและพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้นทางคณะกรรมการสิทธิเด็กองค์การสหประชาชาติมีความห่วงกังวลเรื่องการควบคุมตัวเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่อยู่ในการตรวจสอบโดยศาล โดยมีข้อมูลว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ถูกควบคุมตัวในค่ายทหารร่วมกับผู้ใหญ่  และจากการที่ประเทศไทยได้ชี้แจ้งกับทางคณะกรรมการสิทธิเด็กฯ ว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นสถานการณ์การก่ออาชญากรรมและไม่ใช่การขัดแย้งทางอาวุธ (armed conflict) ทางคณะกรรมการฯจึงหวังว่าจะมีการยกเลิกกฎอัยการศึกและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และให้เพิ่มความระมัดระวังของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพิเศษดังกล่าวในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเด็กและให้นำกฎหมายพิจารณาคดีเด็กมาใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในทุกสถานการณ์ โดยไม่มีข้อยกเว้น

ในเวลาเดียวกันเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้และองค์กรเครือข่ายได้จัดงานนิทรรศการภาพถ่ายเด็กและเยาวชนและเสวนาเรื่อง “สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง” ณ บริเวณลานหน้าห้อง 500  อาคาร 19  โดยมีตัวแทนหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมเสวนา ได้แก่ท่านณัฐกร ยกชูธนชัย ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี และอาจาย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์วิทยาเขตปัตตานี   คุณปรีดีอนันต์   ติยานนท์  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี นายอุสมาน มะสง โครงการกำปงซือแน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ร่วมเสวนา รวมทั้งตัวแทนจากศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ และตัวแทนจากสำนักงานอัยการแผนกคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในงานเสวนาครั้งนี้ด้วย

ท่านณัฐกร ยกชูธนชัย ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฎในการอภิปรายโดยนักวิจัยรายงานเรื่องสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ในหนังสือ “รอยแผลบนดวงจันทร์”  ยังไม่เป็นที่รับรู้มากนัก อยากให้มีเวทีการเสวนาลักษณะเช่นนี้อีกเพื่อนำพูดคุยถึงความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ฯ และผลกระทบที่เกิดขึ้น        คุณปรีดีอนันต์ ติยานนท์ ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูด้วยการวิเคราะห์สภาพปัญหาของเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อเข้าใจประวัติของเด็ก สภาพครอบครัวและสังคม อันนำไปสู่การเยียวยาและสามารถนำเด็กกลับสู่สังคมและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน   นายอุสมาน มะสง โครงการกำปงซือแน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กมองว่าการเยียวยาต่อผู้ได้รับผลกระทบที่อาจจะไม่ทั่วถึงและเท่าเทียมกันเช่นระหว่างเด็กกำพร้าของผู้เสียชีวิต 5000 กว่าคน มีเด็กอย่างน้อย 5000 คนเป็นเด็กกำพร้าที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ถ้าเด็กเหล่านี้ได้รับการเยียวยาไม่เท่าเทียมเป็นการเลือกปฏิบัติก็อาจส่งผลต่อการพัฒนาเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อไปได้  สำหรับหนังสือรอยแผลบนดวงจันทร์เป็นสารคดีที่นำเสนอรายงานวิจัยของมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญากรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายความมั่นคง ราคาเล่มละ 150 บาท โดยจะมีการวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไป    สำหรับองค์กรที่สนใจขอรับหนังสือ รอยแผลบนดวงจันทร์ ได้ฟรีจำนวน 1 เล่ม โดยติดต่อทางอีเมล์ crcf.justice@gmail.com ขอรับหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือติดตามอ่านได้เป็นตอนในเวปไซด์ www.deepsouthwatch.org

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ โทร 02-6934939

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง