เปิดเนื้อหานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีพ.ศ. 2555- 2557 (Power Point Presentation)

NSC Policy_Presentation as of 12 Jan 2012

คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณามีมติรับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 12 มกราคม  2555

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง