Thailand: Why Prevention of Torture ACT is needed? A Study Session organised by Human Rights Lawyers Association (HRLA) 10-11 Dec 2011_ (Thai version only)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เรื่อง “ปัญหาและความสำคัญของการมีกฎหมายป้องกันการทรมานในประเทศไทย”
ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2554 ณ ห้องไทรงาม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา
วันที่ 10 ธันวาคม 2554
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.50 น. กล่าวเปิดการอบรมเนื่องด้วยวันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม 2554
โดย นายอิสมาแอ เตะ ตัวแทนนักศึกษายะลาที่ฟ้องคดีซ้อมทรมาน
08.50 – 09.30 น. กิจกรรมแนะนำตัวผู้เข้าร่วมอบรมและความคาดหวัง
โดย HRLA
09.30 – 12.30 น. ภาพรวมปัญหาการทรมานและที่มาของร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและต่อต้านการทรมาน
ร่วมแลกเปลี่ยน โดย
คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
คุณไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
คุณพูนสุข พูนสุขเจริญ เจ้าหน้าที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ผู้ดำเนินรายการ คุณศราวุฒิ ประทุมราช กรรมการบริหารเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30– 17.00 น. วงเสวนาว่าด้วย”บทบาทของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการป้องกันการทรมาน”
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย
คุณนิตยา หว่างไพบูรณ์ ทนายความ
คุณอนุกูล อาแวปูเตะ ทนายจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
คุณศิริกาญจน์ เจริญศิริ ผู้ประสานงานโครงการสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
American Bar Association (ABA)
คุณนิตสิต ระเบียบธรรม อธิบดีอัยการภาค 9
นายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน เครือข่ายกลุ่มการเมืองภาคพลเมือง
ตัวแทนผู้เสียหาย/ญาติ จากการทรมาน
ผู้ดำเนินรายการ นายพนม บุตะเขียว ผู้ประสานงานครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
17.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 11 ธันวาคม 2554
07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00 น. สรุปสาระสำคัญของวันแรก
09.00 – 12.30 น. แนวทางการรณรงค์ให้มีกฎหมายเฉพาะสำหรับการทรมาน
ผู้ดำเนินรายการ คุณพูนสุข พูนสุขเจริญ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น. ปิดการอบรม/ ถ่ายภาพร่วมกัน

ติดต่อประสานงาน ผรัณดา ปานแก้ว
ผู้ประสานงานฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่าย เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (คนส.)
อีเมล์ : hrla2008@gmail.com โทรศัพท์/แฟ๊กซ์ : 02-6930682 http://www.naksit.org
โครงการและกำหนดการอบรมปัญหาและความสำคัญของกฎหมายการต่อต้านการทรมานในประเทศไทย

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง