ขอเชิญร่วมเผยแพร่ งานค่ายเพื่อนใหม่ KEM RAKAN BARU ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่จชต. Youth Camp 10-12 Dec 2011

เรียนเพื่อนๆ ผู้สื่อข่าว

ขอเชิญร่วมเผยแพร่ งานค่ายเพื่อนใหม่ KEM RAKAN BARU ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่จชต.

เนื่องในวันสิทธิมนุษยชน10 ธันวาคม

 

เนื่องด้วยวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิทธิมนุษยชน ปีนี้ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, กลุ่มWhyIWhy และกลุ่มBungaraya สนับสนุนการจัดงานโดย CANADAFUNDได้ร่วมกันจัดค่ายเพื่อนใหม่ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนในระหว่างวันที่ 10-12ธันวาคม2554 มีเยาวชนในพื้นที่จชต.สมัครเข้ามาร่วมงานถึง 109คน แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่และงบประมาณค่ายเพื่อนใหม่ครั้งที่หนึ่ง มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 45 คนเป็นเยาวชนต่างชุมชน ต่างโรงเรียนอายุระหว่าง 16 -25 ปีที่ มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา หรือ นราธิวาส โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข็มแข็งและสร้างสรรค์กิจกรรมด้านเยาวชนต่อไปในพื้นที่   ค่ายเพื่อนใหม่ในครั้งนี้จัดที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาเกาะยอ  ผู้ประสานงานค่ายคุณนภัสนันท์ศรีไพศาล (พี่แนน) กลุ่ม WhyIWhy    โทร 086-824 7571 www.deksiam.com

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง